Zkoušení odrůd ozimé pšenice pro ekologické zemědělství

Výměra ekologicky obhospodařované orné půdy v roce 2018 překročila hranici 80 tisíc hektarů. Téměř na 12 tisících hektarech této půdy se pěstovala pšenice setá. Jedná se o 50% nárůst ve srovnání s rokem 2015, ve kterém byly vysety první pokusy pro Seznam doporučených odrůd (SDO) v režimu ekologického zemědělství. Se zvyšující se výměrou produkčních ploch stoupá i potřeba osiva a s tím související výměra množitelských ploch a počet množených odrůd. Potvrdil se tím předpoklad navyšování poptávky po biopotravinách a s tím spojený zájem o celý sektor ekologické produkce.

Cílem SDO je poskytnout zemědělcům informace o vlastnostech odrůd při pěstování v ekologickém systému hospodaření. Zkoušky organizuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Národní odrůdový úřad. Garantem zkoušení byl jmenován PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a byla ustanovena odborná komise, která na zkoušení dohlíží a uděluje odrůdám doporučení:

–           předběžně doporučené – odrůdy nově zařazené do zkoušek pro doporučování s nejméně tříletými výsledky zkoušení,

–           doporučené – odrůdy zkoušené nejméně čtyři roky a splňující výchozí kritéria pro doporučení,

–           odrůdy ostatní – odrůdy nesplňující některé z výchozích kritérií pro doporučení.

Hodnocení odrůd vychází z výsledků pokusů prováděných v letech 2016–2019 podle plodinových metodik ÚKZÚZ, do kterých byly doplněny znaky pro hodnocení odrůd v ekologickém režimu pěstování. Odrůdy byly vysety na parcelách se sklizňovou plochou 10 m2 ve čtyřech opakováních se znáhodněným pořadím odrůd (úplné znáhodněné bloky) na pozemcích certifikovaných pro ekologické zemědělství. Ošetřování během vegetace odpovídalo zásadám ekologického pěstování, tj. bez použití průmyslových hnojiv a pesticidů. Ochrana proti plevelům byla prováděna pouze mechanicky – vláčením prutovými branami – podle konkrétních podmínek zkušební lokality. Dosažené výnosy byly statisticky vyhodnoceny. Pokusy, u kterých byl zjištěn neúměrně vysoký vliv náhodných, nesledovaných faktorů (neúplnost porostu, poškození zvěří apod.), nebyly zahrnuty do celkového hodnocení. Ze sklizně byly odebrány vzorky a byly provedeny kvalitativní rozbory zrna.

Do pokusů s ozimou pšenicí vstoupilo celkem dvanáct odrůd. Čtyřleté výsledky zkoušení jsou k dispozici u odrůd Annie, Balitus, Bernstein, Gordian, Penelope a Sultan. U odrůdy Cimrmanova raná bylo po sklizni 2017 ukončeno zkoušení. V roce 2018 byl sortiment rozšířen o odrůdu RGT Sacramento, s jejímž zkoušením se však s ohledem na nedostatečnou výnosovou úroveň v dalším roce již nepokračovalo. V roce 2019 bylo upuštěno od zkoušení odrůdy Zeppelin a do zkoušek vstoupily odrůdy Butterfly, Cecilius a LG Orlice.

Více informací přináší článek Ing. Vladimíry Horákové z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství, v příloze časopisu Úroda s názvem Pšenice.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *