Zaměřují se i na přidruženou výrobu

V soutěži o nejlepšího zemědělského hospodáře v Moravskoslezském kraji loni zvítězilo Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice. Jde o jeden z mála podniků v kraji, který má uzavřený obrat stáda prasat. Rizika podnikání v zemědělství, například špatného ročníku, se snaží družstvo snižovat tím, že se nespoléhá pouze na prvovýrobu, ale rozděluje své aktivity do dalších činností, jako jsou kovovýroba či žárové zinkování.

V soutěži Zemědělec roku jsou porovnávány takzvané ukazatele finančního zdraví. Podnik sídlící nedaleko Opavy získal díky svým ekonomickým výsledkům hospodaření 20 tisíc korun od společnosti OPaLL-AGRI, s. r. o. Družstvo se zaměřuje ze 65 % na zemědělskou prvovýrobu, tedy rostlinnou a živočišnou. „V okrese Opava zůstaly pouze dva podniky, které ještě drží chov prasat a my jsme jedním z nich,“ pochlubil se ředitel družstva. Dalších 15 % činnosti družstva se soustřeďuje na pomocnou a přidruženou výrobu, zejména kovovýrobu a žárové zinkování. „Zbylých 20 % našeho podniku tvoří činnost zaměřená na produkci energie z obnovitelných zdrojů, tedy fotovoltaických panelů a bioplynové stanice,“ řekl předseda představenstva a ředitel v jedné osobě Ing. Břetislav Hrbáč.

Výnosy byly rekordní

Zemědělské družstvo hospodaří v 17 katastrech západně od Opavy na 2725 hektarech zemědělské půdy. Průměrná nadmořská výška obhospodařovaných pozemků je 300 metrů, jde převážně o hnědozem na spraších. V rámci rostlinné výroby se družstvo orientuje převážně na obilniny, které zabírají 45 % celkové výměry (1180 ha). Při výrobě obilnin se zaměřujeme na potravinářskou pšenici, sladovnický ječmen a výrobu osiv pro semenářskou firmu OLSEED, a. s. Z dalších plodin družstvo pěstuje na sedmi procentech výměry ozimou řepku (190 ha), na 20 % cukrovku (526 ha), silážní kukuřice pro živočišnou výrobu a bioplynovou stanici zaujímá 497 ha a vojtěška 240 ha. Na 92 hektarech výměry jsou louky. „Loni jsme dosáhli rekordních výnosů u řady našich stěžejních plodin. Výnos sladovnického ječmene 7,6 t/ha byl nejvyšší v historii družstva, potravinářská pšenice dosáhla se  7,95 t/ha třetího nejvyššího dosaženého výnosu. Také ozimá řepka nás svým výnosem 4,62 t/ha překvapila, šlo o nejvyšší výnos v historii pěstování řepky v našem družstvu,“ uvedl ekonom družstva Ing. Tomáš Kramný s tím, že šlo o čistý výnos plodin po odpočtu všech ztrát. „Veškerou produkci obilovin a olejnin jsme schopni posklizňově ošetřit a dlouhodobě skladovat ve svých skladech,“ uvedl Ing. Hrbáč. Zemědělské družstvo Hraničář je největším pěstitelem cukrové řepy na Opavsku, letos očekává průměrný výnos 75 t/ha. Cukrovku dodává do Moravskoslezských cukrovarů a. s., závodu Opava.

Chovají skot i prasata

Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu a prasat, navíc podnik vyrábí i krmné směsi pro vlastní potřebu. „Díky investicím do chovu skotu v 90. letech jsme dosáhli vysoké produktivity práce a zlepšilo se i welfare chovaných zvířat. Dojnice, vysokobřezí jalovice a telata do šesti měsíců se chovají na farmě v Neplachovicích. Chovné jalovice do pěti měsíců březosti jsou ustájeny na farmě ve Vávrovicích. „Chov skotu je uzavřený, jalovice využíváme pro obnovu stáda a býčky do hmotnosti 100 kg prodáváme,“ informoval Ing. Hrbáč. Ve volných stelivových a boxových stájích je 600 dojnic holštýnského skotu s průměrnou užitkovostí uzavřených laktací přes deset tisíc litrů mléka, což zemědělské družstvo Hraničář řadí mezi přední podniky v Moravskoslezském kraji i České republice. Chov prasat je soustředěn v Loděnici. Jde o uzavřený chov 4000 prasat, z toho je 250 prasnic, podnik nakupuje pouze sperma kanců. Zmasilost našich jatečních zvířat se blíží 58 %,“ prozradil předseda družstva s tím, že ve všech provozech živočišné výroby se důkladně dbá na dodržování standardů v oblasti welfare zvířat, hygieny a životního prostředí.

Přidružená výroba

Jako v každém podniku, i v Loděnici a jeho dalších střediscích nalezneme kompletní moderní strojový park. Významné místo mají v činnosti družstva i opravárenské dílny, kde se zajišťují opravy mechanizačního parku, dílny se rovněž podílejí na výrobě a montáži posklizňových linek, třídiček a dalších technologií. Kromě žárového zinkování a kovovýroby je nově v provozu i tryskání ocelovou drtí.  Už čtyři roky se družstvo zabývá výrobou elektrické energie z obnovitelných zdrojů, kdy se na všech třech střediscích zprovoznily fotovoltaické elektrárny o výkonu 100 kW. Instalovány jsou na střechách objektů, takže nedošlo k záboru zemědělské půdy. Ke konci roku 2011 družstvo zprovoznilo v Loděnici zemědělskou bioplynovou stanici o výkonu 1090 kW. Odpadní teplo z bioplynové stanice se využívá k vytápění objektů střediska Loděnice a nově také k dosoušení zrnin,“ řekl ekonom družstva Ing. Kramný.

Úspěchy a neúspěchy loňského roku

Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice je v rámci Moravskoslezského kraje také významným zaměstnavatelem. Aktuálně v pracovním poměru eviduje 140 zaměstnanců. „Loňský rok byl úspěšný zejména v rostlinné výrobě, dosáhli jsme rekordních výnosů u obilnin i objemných krmiv. V živočišné výrobě jsme měli poprvé po osmi letech díky příznivějším cenám mléka a prasat ekonomický zisk. Dařilo se i zinkovně a fungovaly i fotovoltaické panely na střechách,“ zhodnotil loňský rok ekonom podniku. „Snažíme se vytvářet rezervy na horší časy, ale bohužel se nám nepodařilo zahájit výstavbu silážního žlabu k bioplynové stanici. V plánu máme ještě rekonstrukci dojírny, čekáme však na vyřízení dotací, což se táhne,“ posteskl si ředitel družstva.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *