Základy regulace poléhání sladovnického ječmene

Poléhání porostů sladovnického ječmene je velmi nežádoucí jev, neboť je doprovázeno snížením výnosu, horší kvalitou sklizené produkce (výskyt plísní, vyšší obsah N-látek v zrně) a často i vyššími náklady na sklizeň porostu. Výše ztrát závisí na době polehnutí porostu a jeho intenzitě. Při časném polehnutí, například již v době metání porostu, jsou výnosové ztráty vysoké a mohou dosahovat 20 i více procent. Proto se stala regulace poléhání nedílnou součástí intenzivních pěstitelských technologií. Tímto tématem se v časopise Úroda zabývá Ing. Alena Bezdíčková, Ph.D., ze společnosti Ditana, spol. s r. o., Velká Bystřice.

Technologie regulace poléhání se neustále zdokonalují a mění. Prioritním cílem není pouze dosažení maximálního výnosu v požadované kvalitě, do popředí se stále více dostává pohled ekonomický a environmentální. V souvislosti s novelou rostlinolékařského zákona č. 199/2012 Sb. musí všichni profesionální uživatelé přípravků na ochranu rostlin respektovat a uplatňovat zásady integrované ochrany rostlin, to znamená udržovat používání přípravků na ochranu rostlin na úrovních z hlediska hospodářského a ekologického odůvodnitelných, přičemž je kladen důraz na růst zdravých plodin při co nejmenším narušení zemědělských a lesních ekosystémů. S tímto požadavkem úzce souvisí i problematika používání regulátorů poléhání pouze v opodstatněných případech, tedy v případech s hrozícím rizikem polehnutí. Pokud by byly regulátory poléhání použity v porostu bez rizika polehnutí, nešlo by pouze o zbytečně vynaložené peníze a zbytečně provedenou aplikaci POR, ale za určitých podmínek by mohlo dojít i k negativnímu ovlivnění výnosu (intenzivní regulace stresovaného porostu, regulace v podmínkách sucha apod.). Proto je velmi důležité znát zásady správného používání regulátorů poléhání a respektovat je, uvádí ve svém článku Ing. Bezdíčková.

Jak dále připomíná, pro regulaci jarního ječmene máme k dispozici několik účinných látek: chlormequat, trinexapac-ethyl, ethephon, případně prohexadione. V konkrétních přípravcích jsou obsaženy tyto účinné látky samostatně nebo v kombinacích. Z výsledků obsáhlých pokusů vyplývá, že základem regulace jarního ječmene je ethephon, v případech vyššího rizika polehnutí doplněný o trinexapac-ethyl.

Další informace přináší článek Ing. Aleny Bezdíčkové, Ph.D., ze společnosti Ditana, spol. s r. o., Velká Bystřice v květnovém vydání časopisu Úroda (5/2019).*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *