Vztah přirozených nepřátel ke škůdcům řepky

Poškození porostů řepky v jarním období je závislé na množství a intenzitě výskytu škodlivých organismů nacházející se v danou dobu v porostech. Obecně vzato má míra poškození řepek v jarním období v posledních letech vzestupnou tendenci. Napadení hmyzími škůdci závisí na populační hustotě a populační dynamice druhů, kteří se v sezóně v porostech vyskytují. Klíčoví hmyzí škůdci řepky v jarním období jsou všechny škodlivé druhy krytonosců, blýskáček řepkový a bejlomorka kapustová.

Tito škůdci působí v rostlinách poškození zejména žírem larev nebo částečně i žírem dospělců (blýskáček řepkový). Populační dynamika, a hlavně každoročně vysoké početnosti v populacích jednotlivých druhů škůdců jsou zdůvodňovány vysokou mírou zastoupení řepky v osevním postupu, což má logické opodstatnění. Ovšem mnohem méně často se mezi zemědělskou veřejností hovoří o náhlých poklesech početností škodlivých druhů přetrvávající i několik sezón po sobě. Znalosti potenciálu růstu populací ve větším předstihu než vytváří monitoring dospělců, který se opírá o prahové hodnoty výskytu škůdců toho monitorovaného času, může podstatným způsobem zpřesnit zásah proti hmyzím škůdcům nebo k absenci některých aplikací. Málo zmiňovanou skupinou ovlivňující populace hmyzích škůdců jsou jejich přirození nepřátelé. Tito parazitoidi nebo predátoři taxonomicky náleží zejména k blanokřídlému hmyzu (Hymenoptera) a dále k čeledi střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae).

Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D., z Agritec Plant Research s. r. o., Šumperk shrnuje v článku (Úroda č. 4/2020, str. 67) některé poznatky o dopadu zmíněných taxonomických skupin přirozených nepřátel v podmínkách České republiky. V průběhu monitoringu bylo zjištěno, že pro některé škůdce existují silné vazby mezi blanokřídlými parazitoidy (lumci, lumčíci) larev škůdců řepky, respektive predátory. Pro mnoho škůdců je parazitace larev v posledních letech marginální. Parazitace larev blýskáčka řepkového má dopad na populace blýskáčků pravděpodobně zcela zásadní, kde je parazitovaných i mezi 98–100 % larev druhem lumka Tersilochus heterocerus. Po zástupcích blanokřídlého hmyzu se autor zaměřil zejména na vztahy střevlíkovitých brouků k predaci vývojových stádií blýskáčků (Brassicogethes spp.), krytonosce čtyřzubého [Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham, 1802)] a krytonosce šešulového [Ceutorhynchus obstrictus (Marsham, 1802)].*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *