Výkonná fungicidní technologie

Pěstování sladovnického ječmene a výroba sladu mají v České republice dlouholetou tradici. V roce 2020 byla naše země s výrobou asi 550 tisíc tun sladu pátým největším producentem této suroviny v Evropské unii. Český slad má nejen v Evropě, ale i ve světě velmi dobrý zvuk a patří mezi významné exportní komodity. Poptávka po kvalitním sladovnickém ječmeni tedy neustále roste a tento trend se určitě udrží i do budoucna.

Při pěstování sladovnických ječmenů chceme dosáhnout co nejvyššího výnosu při zajištění co nejvyšší sladovnické jakosti. Tomu také musíme uzpůsobit agrotechniku pěstování, péči o plodinu a vhodnou fungicidní ochranu. Cílem je zajistit optimální množství dusíkatých látek v požadovaném rozmezí, co nejvyšší výtěžnost předního zrna (nad sítem 2,5 mm), co nejnižší propad (pod sítem 2,2 mm), vysokou klíčivost, ideální vlhkost, co nejnižší obsah cizích látek, příměsí a poškozených zrn, přesně podle požadavků zpracovatele.

Vzhledem ke krátké vegetační době, slabšímu kořenovému systému a své biologické povaze ječmen citlivě reaguje na stresové podmínky všeho druhu a tedy i na každou pěstitelskou chybu. Při pěstování je potřeba dbát na optimální výživu a chránit porosty jarního ječmene proti plevelům, chorobám a škůdcům. Nejlepší a nejlevnější ochranou je vždy prevence, především tedy výběr vhodné předplodiny, dodržování všech zásad správné agrotechniky a výběr vhodné odrůdy. Dalším účinným nástrojem k zajištění silných a zdravých porostů je vhodně zvolená pesticidní ochrana.

Ochrana proti polehnutí

Pro zlepšení odolnosti proti poléhání je ideální aplikace regulátoru Moddus® nebo Moddus® Flexi v období sloupkování, případně následné doregulování porostu v období kolem BBCH 37-39. Regulace je velmi vhodná u hustých porostů, při vysoké intenzitě pěstování a u odrůd s nízkou odolností k poléhání. Při vysokém riziku polehnutí je možná a vysoce efektivní kombinace regulátoru růstu Moddus s produkty CCC.

Moddus doporučujeme aplikovat na počátku sloupkování (ideálně v BBCH 31/32) v dávce 0,4 l/ha. V případě využití tank-mix kombinace s azolovým fungicidem, případně v sušším průběhu počasí můžeme snížit dávku o 0,1 l/ha. Můžeme také využít dělenou aplikaci trinexapacu – v časném jarním období aplikujeme Moddus (BBCH 31/32) a následně v období růstové fáze BBCH 37/39 Moddus Flexi, v dávce 0,3 l/ha.

Regulátory růstu Moddus i Moddus Flexi zajišťují kromě spolehlivé ochrany proti poléhání i významnou podporu rozvoje kořenového systému, benefit, který se projeví především v podmínkách, kdy jsou rostliny ohroženy určitými stresy, jako je sucho či nedostatky výživy.


Doporučené Syngenta technologie:

  • Fungicidní ošetření Elatus Era 0,8–1,0 l/ha nebo kombinace Tern 750 EC + Plexeo™ 60 nebo Pecari 300 EC.
  • Regulace porostu Moddus (BBCH 31–32), Moddus Flexi (BBCH 32–33 nebo pro zpevnění horních internodií a zkrácení posledního internodia ve fázi 37–39) i v možných tank-mix kombinacích s fungicidy nebo herbicidy.
  • V případě potřeby ošetření klasů aplikujte Plexeo 60 v dávce 0,8–1 l/ha nebo Pecari 300 EC v dávce 0,65 l/ha (v balíčku s insekticidem Karate se Zeon technologií 5 CS – 0,15 l/ha), možná je také jejich tank-mix kombinace.
  • Herbicidní ochrana Axial Plus – jednoděložné plevele (oves hluchý, chundelka metlice).

Ochrana proti chorobám

Proti osivem přenosným chorobám, jako jsou pruhovitost, sněť prašná a hnědá skvrnitost, je účinnou ochranou kvalitní moření osiva. Z našeho portfolia můžeme nabídnout mořidlo Celest Trio Formula M jako specialistu na široké spektrum snětí nebo širokospektrální mořidla Vibrance™Duo či Vibrance™ Gold. Mořidla řady Vibrance navíc díky účinné látce sedaxane disponují takzvanou Rooting power technologií. Rostliny v průběhu vzcházení i pozdějších vývojových fází dokáží díky mohutnějšímu kořenovému systému lépe odolávat biotickým i abiotickým škodlivým činitelům (stresovým faktorům). Mohutný kořenový systém umožňuje zlepšený příjem živin a vody, zvyšuje vitalitu rostlin už od doby vzcházení porostů.

Mezi nejzávažnější listové choroby ječmene v našich podmínkách patří padlí travní, hnědá a rhynchosporiová skvrnitost, ramuláriová skvrnitost, rez ječná a při vlhčím průběhu počasí v období kvetení také fuzariózy klasů. Intenzita výskytu chorob je závislá kromě úrovně agrotechniky především na průběhu počasí daného ročníku. Nepříznivý vliv na výskyt chorob v jarním ječmeni mohou mít také porosty ozimého ječmene v sousedících lokalitách, protože se mohou stát zdrojem infekce na jaře.

Listové choroby je potřeba regulovat v porostech přibližně od počátku sloupkování. Nejčasněji a současně nejčastěji se vyskytující chorobou je padlí travní. Zde se velmi dobře uplatní produkt Tern 750 EC osahující účinnou látkou fenpropidin. Fungicid účinkuje preventivně, kurativně ale také eradikativně – dokáže zastavit i padlí, které už je v porostu viditelné. Výhodou fungicidu Tern 750 EC je jeho vysoká TM kompatibilita, ideální je jeho použití v TM kombinacích s azolovými produkty Plexeo™ 60 nebo Pecari 300 EC. Tato kombinace nám zajistí vynikající ochranu proti širokému spektru chorob – tedy také proti hnědé, rhynchosporiové skvrnitosti a rzem a lze ji využít jak na počátku sloupkování, tak také při ochraně praporcového listu pro aplikaci v BBCH 37/39. Zvolené tank mix kombinace lze použít jak pro preventivní tak pro kurativní aplikaci (u padlí ještě jednou připomínáme i eradikativní účinek).

ElatusEra řešení, které nesporně přináší řadu výhod

Vysokou úroveň ochrany s dlouhodobým účinkem nabízí Elatus Era. Jde o nejsilnější fungicid, který je v současné době dostupný na našem trhu. Díky účinné látce benzovindiflupyr – Solatenol patřící do skupiny SDH inhibitorů a její kombinaci s účinnou látkou prothioconazole, zajišťuje Elatus Era efektivní ochranu proti všem výše uvedeným chorobám. Jednou z nich je vysoká flexibilita použití. Elatus Era lze použít prakticky kdykoliv – jak v období sloupkování, tak později v období ochrany praporcového listu.

Pokud preferujeme jeden fungicidní vstup za sezónu, je ideální aplikovat Elatus Era v BBCH 33. Tato varianta se u ječmene jarního velmi osvědčila – zajišťuje dlouhodobý účinek na choroby a ochranu porostu až do sklizně. Je potřeba pouze pohlídat ochranu proti fuzariózám klasů – pokud je potřebná. Velmi osvědčený termín aplikace je také v období praporového listu, v BBCH 37/39.

V případě výskytu padlí travního v době před aplikací je dobré posílit účinnost fungicidu Elatus Era TM kombinací fungicidem Tern 750 EC, pokud však padlí ještě není v porostu patrné a provádíme preventivní aplikaci, Elatus Era zajistí vynikající účinnost.

Své opodstatnění má také ochrana proti padlí i u odrůd s genem odolnosti Mlo. U odrůd s genem Mlo velmi často vzniká reakce na přítomnost patogena, která se projevuje hnědými skvrnami. Dochází ke snížení asimilační plochy listů a redukci fotosyntetické aktivity listů, což se může projevit negativně na výnosu i kvalitě.

Další výhodou použití fungicidu Elatus Era je široké spektrum chorob a dlouhodobost účinku. Přípravek účinkuje na všechny výše uvedené choroby a poskytuje vysokou úroveň ochrany proti ramuláriové skvrnitosti po dobu šesti a více týdnů. Největší rozdíly s konkurenčními SDHi produkty jsou viditelné až po uplynutí čtyř týdnů po aplikaci. Po této době jsou v porostech znatelné rozdíly. Ostatní SDHi produkty nejsou schopné udržet porosty zdravé po tak dlouhou dobu.

Fungicid Elatus Era přináší také fyziologické benefity. Má pozitivní vliv na fotosyntézu. Zvýšení výtěžnosti fotosyntézy vede k lepšímu ukládání asimilátů v zrnu a vede k produkci s vysokými výnosy i kvalitou.

Obr. 1 Syngenta produkty vhodné pro pěstování ječmene jarního

Obr. 2 Syngenta technologie doporučené pro pěstování ječmene jarního

Zaměřili jsme se na Elatus Era

Na pokusných stanicích Ditana s. r. o. Velká Bystřice a VÚRV Ivanovice na Hané byly na jaře 2020 založeny maloparcelkové pokusy v ječmeni jarním na odrůdách Kangoo a Francin. Cílem pokusů bylo vyhodnocení efektivity fungicidního ošetření při plánovaném jednom fungicidním vstupu za sezónu. Aplikace fungicidů byla provedena v BBCH 33. Byl sledován zdravotní stav porostů, vitalita porostů, vliv na zelenou listovou plochu, výnos a základní kvalitativní parametry.

Výsledky pokusu

V průběhu testovací sezóny se v pokuse vyskytly na obou lokalitách choroby padlí travní (průměrné napadení na neošetřené kontrole 5,6 %) a hnědá skvrnitost (průměrné napadení na neošetřené kontrole 8,3 %). Nástup chorob byl pozvolný, v pozdějších růstových fázích. V pokuse byly testovány varianty zastoupené fungicidem Elatus Era (Solatenol™ + prothioconazole) a často používaná  konkurenční fungicidní řešení. Varianta ošetřená fungicidem Elatus Era vykazovala excelentní a jednoznačně nejvyšší míru účinnosti i dlouhodobost účinku proti oběma přítomným chorobám (graf 1).

Graf 1 Účinnost na choroby 42 dnů po aplikaci

(pokusy Velká Bystřice a Ivanovice na Hané 2020, aplikace v BBCH 33, průměrné napadení na kontrole padlí travní 5,6 %, hnědá skvrnitost 8,3 %)

V souvislosti se zajištěním vynikajícího zdravotního stavu především díky fungicidu Elatus Era došlo k zachování a prodloužení doby zelené listové plochy porostu a k průkaznému navýšení výnosu (graf 2).

Graf 2 Vliv na zelenou listovou plochu = ZLP (33 a 48 dnů po aplikaci) a výnos (t/ha)

V obdobném pokuse realizovaném v roce 2019 byly po sklizni odebrány vzorky zrna a podrobeny analýzám parametrů sladovnické jakosti na VÚPS v Brně. Ze získaných parametrů byl prokázán pozitivní vliv na hodnotu konečného ukazatele sladovnické jakosti (USJ). U variant ošetřených fungicidem Elatus Era došlo k optimalizaci parametrů a navýšení hodnoty SJS o 7 % ve srovnání s neošetřenou kontrolou a o 9 % ve srovnání s azolovým řešením.

Závěr

Správná volba kvalitní fungicidní ochrany je důležitým a nezbytným prvkem při pěstování sladovnických ječmenů. Naše technologie nabízí širokou škálu možností, od ekonomických řešení až po řešení prémiová.

Elatus Era je jedinečný fungicid s širokým spektrem účinku na choroby ječmene. Navíc přináší benefity, které žádný z konkurenčních produktů nenabízí – sílu, dlouhodobost a kompletní účinnost.

Dlouhodobý účinek šest až sedm týdnů po aplikaci je mimořádný. Další přínosy, jako pozitivní vliv na fyziologické procesy v rostlině, hospodaření rostlin s vodou, prodloužení doby, po kterou jsou listy zelené a fotosynteticky aktivní – to jsou benefity, které přinášejí optimalizaci, ale hlavně navýšení výnosů a kvalitativních parametrů vaší úrody.*

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.

Syngenta CZ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *