Víte jak dosáhnout vysoký výnos kukuřice z hektaru?

Při tom je to tak jednoduché. Stačí správně založit porost. Každý rok při návštěvách zemědělských podniků a kontrole stavu porostů kukuřice zjišťuji jak je v praxi tento, řeklo by se jednoduchý požadavek těžké docílit. Proto je dobré si připomenout v několika bodech zásady úspěšného založení porostu kukuřice.

Agrotechnický termín setí kukuřice nastává, když teplota půdy v hloubce setí dosáhne 8OC. Proto se tento termín mění v závislosti na průběhu ročníku, typu půdy, orientaci stanoviště a nadmořské výšky. Obecně nastává v podmínkách České republiky mezi 10. dubnem a 5. květnem. Optimální podmínky pro setí kukuřice na konkrétním stanovišti trvají velmi krátce, dva až tři dny, a naším cílem je zasetí kukuřice v tomto termínu. Pro úspěšné dosažení tohoto cíle, bychom měli disponovat takovou kapacitou secích strojů, která nám to umožní.

Termín setí
V minulosti zemědělci začínali se setím kukuřice, až po dosažení agrotechnického termínu. Ovšem nové zkušenosti a poznatky od nás i ze zahraničí (např. graf) způsobily změnu v termínu. Dnes doporučujeme raný termín setí, ovšem při dodržení následujících podmínek:

 Teplota půdy v hloubce setí by měla být kolem 6 OC.
 Hloubka setí se vypočítá podle vzorce hs=HTSx1.5/100, čili sejeme mělčeji.
 Chladový test osiva kukuřice musí mít minimální hodnotu 88 %.
 Hnojení pod patu v dávce 100 kg Amofosu.

Tento raný termín nastává přibližně 8 až 12 dnů před agrotechnickým termínem pro danou lokalitu. A umožňuje nám lépe využít zimní vláhu a zvýšit polní vzcházivost porostu.
Graf 1 ukazuje vztah výnosu kukuřice a datumu setí v roce 1997 ve vztahu k letem předešlým ve státě Iowa.

Hloubka setí

Správnou hloubku setí volíme v závislosti na termínu setí, kalibraci osiva (hmotnost tisíce semen = HTS) a druhu půdy. V agrotechnickém termínu ji stanovíme za pomoci následující rovnice:
Hloubka setí (cm) = HTS x 2 : 100
Správnou hloubkou setí můžeme urychlit vzcházení kukuřice a omezit napadání klíčících semen v půdě houbovými chorobami. Dále nám ovlivňuje tvorbu kořenového systému a tím i odolnost proti suchu a příjem živin z půdy.

Technika setí
Pro setí kukuřice používáme přesné secí stroje s pneumatickým nebo mechanickým secím ústrojím. Tyto stroje je možno doplnit zařízením pro přihnojení pod patu, aplikátory granulovaných insekticidů do řádku a postřikovači pro pásovou aplikaci půdních herbicidů. Je nutno dodržovat následující zásady:
 Směr setí sever.jih, pokud to pozemek umožňuje. Na svazích sejeme po vrstevnicích.
 Rovnoměrnou hloubku setí, protože později vzešlé rostliny jsou zastíněny, mají kratší dobu vegetace, a tím nižší výnos a později dozrávají. Teoretická ztráta výnosu u rostlin opožděných o 10 dnů je 8 % a u rostlin opožděných o 21 dnů je to 10 až 20 %.
 Požadovaný počet zrn, který je pro daný hybrid, termín setí a lokalitu doporučený.
 Rovnoměrné rozmístění zrn, kdy každé zvýšení standardní odchylky vzdálenosti mezi rostlinami (toleruje se 5 cm) o 1 cm snižuje výnos o 0.6 q/ha.

Posledně tři zásady výrazně ovlivňuje rychlost secího stroje. Musíme si uvědomit, že rychlost 8 km/hod odpovídá rychlosti 222 cm/vteřinu. Při této rychlosti, výsevek 80 000 rostlin na hektar odpovídá výsevku 13,2 zrn za vteřinu a řádek. To dokumentuje graf přesnosti výsevu v závislosti na rychlosti setí dvou u nás nejčastěji používaných secích strojů.

Výsevek a organizace porostu

Hustota porostu závisí na vlastnostech jednotlivých hybridů (např. na délce vegetace, toleranci k zahuštění, toleranci k podmínkám), na vláhových podmínkách, na úrovni hnojení a termínu setí. U jednotlivých hybridů je uváděná doporučená hustota porostu. Správný výsevek si odvodíte podle tabulky. Hustotu porostu doporučenou u jednotlivých hybridů snižte o 10 % v těchto případech:
 Setí po agrotechnickém termínu
 Setí na písčité pozemky
 Setí na lokality v nadmořských výškách 500 metrů a výše

Musíme si uvědomit, že u hustých porostů se při nedostatku vody zvyšuje nárok na živiny a vodu, kukuřice má snížený růst do výšky, nižší výnos palic a předčasně dozrává. Při dostatku vody dochází k zvýšenému zastínění a k bujnému vegetativnímu růstu, kukuřice má nižší výnos palic a zpomalené dozrávání. Při pěstování kukuřice doporučujeme meziřádkovou vzdálenost 70 cm.

Praktických rady na závěr

 Zkontroluj opotřebení a úhel nastavení otvíracích disků.
 Pravidelně kontroluj opotřebení secí botky a včas ji vyměňuj (nenavařuj).
 Kontroluj nastavení a úplnost zapravovacích disků.
 U pneumatických secích strojů kontroluj pravidelně tlak a těsnost.
 Dodržuj rychlost pojezdu předepsanou pro daný typ secího stroje.
 Pravidelně kontroluj hloubku setí a výsevek.

A na konec si musíte uvědomit, že ztráta výnosu vlivem nevyrovnaností v porostu začíná první den setí a potenciální ztráta lehce může být 0,5 až 1 tuna zrna na hektar.

Ing. Milan Prokop
VP Agro spol. s r.o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *