Vitalita osiva a struktura výnosových prvků máku

Kvalita osiva patří k nejdůležitějším faktorům ovlivňujícím strukturu porostu a tvorbu výnosu. Jedná se o souhrn vlastností semen zařazených pod pojmem semenářská hodnota a biologická hodnota. Semenářská hodnota se nejčastěji vyjadřuje pomocí klíčivosti, čistoty a hmotnosti tisíce semen. V případě máku je kvalita osiva velmi důležitá, protože kompenzační schopnost v jednotlivých fázích vegetace se nedá srovnávat například s obilninami nebo řepkou.

Klíčivost ve smyslu laboratorního zkoušení osiva je schopnost semene poskytnout v optimálních podmínkách za stanovenou dobu normálně vyvinuté klíčence, u nichž je předpoklad, že v příznivých podmínkách v půdě se vyvinou v normální rostliny. Pro uznání patrie osiva máku je stanovena minimální klíčivost na 80 %.

Kvalita osiva, vyjadřovaná semenářskými hodnotami, především klíčivostí, nepostihuje plně biologickou hodnotu osiva, která má rozhodující vliv na polní vzcházivost, vývoj porostů i konečný výnos. Stanovení výsevního množství osiva podle počtu klíčivých semen nedává záruku, že bude dosaženo potřebné hustoty porostu.

Rozdíl mezi zjištěnou klíčivostí a vlastní polní vzcházivostí osiva souvisí se životností neboli vitalitou osiva. Vitalita představuje přirozený potenciál zdravých semen umožňující rychlé klíčení a vzcházení po zasetí za rozmanitých podmínek prostředí. Obecně vitalita vyjadřuje stupeň tolerance osiva k nepříznivým podmínkám při klíčení a vzcházení a stabilitu kvality při uskladnění.

Projevem snížené kvality osiva není jen pokles polní vzcházivosti, ale také snížená rychlost a vyrovnanost vzcházení, abnormality v růstu klíčních rostlin, zvýšená vnímavost vůči infekci půdními organismy a snížená výnosová schopnost porostu. Semena s vyšší vitalitou jsou schopna vzejít i za méně příznivých podmínek než méně vitální semena, a to při stejné laboratorní klíčivosti.

V laboratorních pokusech s osivem máku byla sledována klíčivost a vitalita osiva. Porovnávané vzorky osiva měly různou klíčivost. Ve stresových podmínkách se rozdíly v kvalitě osiva prohlubovaly. Osivo se stejnou klíčivostí dosahovalo různé vitality. Mezi porovnávanými vzorky osiva máku byly zjištěny menší rozdíly v klíčivosti, ale větší rozdíly při vzcházení ve stresových podmínkách.

V polních pokusech založených na Výzkumné stanici Červený Újezd se projevil vliv vitality osiva máku na polní vzcházivost. Vysoká vitalita se v letech 2018 a 2020 kladně odrážela i na počtu makovic a na výnosu semen. V roce 2019 nebylo možno výnosové ukazatele kvůli poškození porostů vyhodnotit.

 

Výzkum byl podporován projektem TAČR TG03010020 Využití stresových testů a stimulace osiva máku jarního a řepky ozimé pro výrazné zlepšení kvality osiva a kompletnosti porostu.

 

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

Praha

Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *