V Lešanech to s mákem umějí

V Lešanech na Prostějovsku má pěstování máku dlouholetou tradici. Již za éry družstva tu mák pěstovali na velké výměře a jako v jednom z mála podniků bývalé federace, se zde sklízela makovina, která byla k farmaceutickému využití zpracována na Slovensku. Dnes zde celkovou výměru 2940 ha zemědělské půdy obhospodařuje společnost ROLS s.r.o., která na tradici pěstování máku navázala.

Pohovořit si nejen o tom, jak mák úspěšně pěstovat, ale především o tom, jak ho úspěšně sklízet jsme se do Lešan vypravili za agronomem společnosti, Ing. Miroslavem Tomanem.
Jak nám ing.Toman prozradil, letos zde mák pěstují asi na 540 ha, přiznal však, že vlivem nepříznivého počasí byli nuceni asi 85 ha máku zaorat. Problém nezpůsobilo pouze sucho, vlivem něhož porosty špatně vzcházely, ale také významné napadení porostů chorobami.. Zkušenosti mají s odrůdami máku Gerlach a Opal. Odrůdu Opal dokonce množí. Letos prvně pěstují novou odrůdu Lazur, jejíž osivo zdarma získali od Slovakofarmy, které dodávají makovinu. Pokud je osivo kvalitní, nespatřuje ing. Toman mezi odrůdami velké rozdíly, podobně se chovají při vzcházení na jaře, dávají podobný výnos, kvalita semen je také podobná.
Ing. Toman nám potvrdil, že sklizeň makoviny se jistě vyplatí. Proto ji zde sklízejí téměř ze všech ploch, výjimkou jsou pouze nadměrně zaplevelené porosty. V ROLSu sklízejí od 3 do 6 q makoviny z hektaru. „Pokud bychom vycházeli např. z výnosu 4 q/ha při ceně 11 Kč/kg, je jasné jakou část celkových nákladů na pěstování výrobu máku prodej makoviny pokryje,“ vysvětlil ing. Toman. Jak nám dále prozradil, celkové náklady na 1 ha máku se v ROLSu pohybují od 15 do 17 tis. Kč. Cena máku i jeho výnos poměrně kolísají a tak je podle ing. Tomana důležité hledat jisté příjmy. Takovým je i příjem z prodeje makoviny.

Jak sklidit mák i makovinu?

Sklízet mák je podle ing. Tomana možné několika způsoby. Někteří drobní pěstitelé, kteří dodávají také makovinu, mák dokonce sklízejí ručně. Dalším způsobem je přímá sklizeň podobná sklizni obilnin. Tímto způsobem se sklízí pouze semeno. Možností, jak sklízet mák i makovinu, je použití speciální dvojité lišty. Tu ale v současné době již nikdo nevyrábí.
Nejčastějším způsobem, který využívají také v Lešanech, je přímá sklizeň semene a makové drtě upravenými sklízecími mlátičkami.
Ať se však pěstitelé rozhodnou pro jakýkoliv typ sklizně, je ji podle ing. Tomana důležité provádět v době, kdy je porost zralý a již žádné makovice nejsou zelené. Po vyklepnutí na dlaň by v této fázi již semena neměla měnit barvu. Na tuto dobu by pěstitelé měli mít připraveno dostatečné množství sklizňové techniky.
Rozhodujícím ukazatelem pro nástup sklizně máku je suchý porost s dokonalou lámavostí stonku 10 cm pod tobolkou. Stonek by se měl úplně ve zlomu oddělit. Tohoto stavu se dosahuje dle počasí zpravidla až v poledních hodinách. Tobolky jsou velice hydroskopické a ve večerních hodinách rychle přijímají vlhkost. To by měl každý pracovník uvážit a dle situace na poli sklizeň ukončit.

Jak upravit mlátičku?
Mák i makovinu je podle ing. Tomana možné sklízet jak staršími sklízecími mlátičkami E 512 či E 514, tak i moderními sklízecími mlátičkami. U starších mlátiček je možné počítat s výkonem asi 30 ha sklizených makových porostů za sezónu, u moderních mlátiček se záběrem kolem 6 m až s výkonem 120 až 200 ha za sezónu.
Úprava sklízecí mlátičky spočívá ve výměně žaluziových sít za rovné síto s kruhovými otvory 30 mm. U novějších mlátiček je potřeba otevřít žaluzie na maximum. Dále je nutné odstranit spodní síto v síťové skříni a demontovat žaluziové plechy nad vyprazdňovacím šnekem zásobníku. Na konec vyprazdňovacího šneku je podle ing. Tomana vhodné připevnit delší pytlový kryt, který zabraňuje odfukování lehkého makového semene a makoviny. Při sklizni máku je současně nutné utěsnit všechny otvory, kudy by mohlo drobné semeno máku vypadávat na zem. Otáčky ventilátoru by měly být sníženy na minimum, případně ještě zakryty nasávací otvory ventilátoru ze 3/4 plechem nebo lepenkou. Dále ing. Toman doporučuje zvednout příčný šnekový dopravník asi o 2 cm nad dno žlabu žacího stolu a napnout šikmý dopravník k bubnu. Těmito úpravami se zabrání poškození makových semen a následnému znehodnocení úrody. Aby byly vymláceny i malé tobolky, je účelné snížit otáčky bubnu pod 700 a upravit mezeru mezi košem a bubnem. Pokud i po těchto úpravách jsou ještě některé tobolky nevymlácené, přitáhne se koš. Podobně se postupuje i při větším výskytu částí tobolek na stoncích slámy. Při velkém podílu stonků v zásobníku se sníží mláticí účinek oddáleném koše a snížením otáček bubnu nebo kombinací těchto opatření, případně zvýšením strniště.
Po vlastní sklizni následuje dosoušení máku společně s makovou slámou. Poté je makové semeno odděleno na síťových předčističkách. V ROLSu dále makové semeno čistí na vlastní posklizňové lince a v minimálně 25kg baleních jej prodávají několika odběratelům. Makovinu dodávají do Slovakofarmy Hlohovec, a.s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *