Ušetřete čas i peníze, aplikujte herbicidy do ozimých obilnin už na podzim

Regulace plevelů je nezbytnou součástí pěstební technologie obilnin. Včasná regulace plevelů již v podzimním období přináší pěstiteli řadu výhod – je vhodnější, efektivnější a ekonomicky přínosnější než jarní herbicidní zásah. V letech, kdy zima není příliš chladná, mohou plevele vegetovat prakticky po celé její období. To potřebu podzimní regulace plevelů ještě umocňuje.

Aplikace herbicidů v průběhu vzcházení eliminuje negativní konkurenční působení plevelů a zajistí dobré podmínky pro optimální rozvoj porostů ozimů.

Pro časnou podzimní regulaci plevelů v ozimých obilninách máme od letoška k dispozici hned dvě řešení – herbicid Defi Evo a novinku Boxer pro solo aplikaci nebo s možností volby partnera podle potřeb jednotlivých lokalit.

Herbicid Defi Evo je tvořen dvěma účinnými látkami s rozdílným mechanismem účinku (prosulfocarb a diflufenican). Rozdílný mechanismus působení zajišťuje optimální efekt na plevelné rostliny – obě zmíněné účinné látky se navzájem doplňují jak v mechanismu příjmu účinných látek plevelnou rostlinou, tak se také doplňují v účinku. Příjem účinných látek je u Defi Evo zajištěn přes půdu (převažuje u diflufenicanu) a také přes hypokotyl vzcházejících plevelů (převažuje u ú.l. prosulfocarb). Navíc Defi Evo díky obsahu účinné látky diflufenican disponuje dlouhodobým působením na nově vzcházející plevele.

Díky těmto parametrům Defi Evo hravě zajistí eliminaci všech významných ozimých dvouděložných plevelů, chundelky metlice včetně rezistentních populací. Velmi dobře reguluje také ostatní trávovité plevele jako například psárku polní.

Defi Evo – jednoduché a efektivní použití ve všech ozimých obilninách, široké spektrum účinku

Výhodou herbicidu Defi Evo je jeho registrace a možnost použití ve všech ozimých obilninách – v pšenici, ječmeni, žitě i triticale. Další výhodou je jeho široké spektrum účinku – spolehlivě reguluje jednoděložné jednoleté i dvouděložné jednoleté plevele.

Herbicid Defi Evo je určen pro preemergentní nebo postemergentní aplikaci do růstové fáze BBCH 13. Doporučená dávka pro aplikaci Defi Evo je 3 l/ha, u obtížně hubitelných plevelů nebo při vysoké intenzitě zaplevelení je možné dávku zvýšit až na 4 l/ha.

Z dvouděložných plevelů působí Defi Evo proti plevelům jako je ptačinec prostřední, hluchavky, rozrazily, svízel přítula, výdrol řepky, pomněnka rolní, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, violka rolní, úhorník mnohodílný, zemědým lékařský, mák vlčí, heřmánky, kakosty. V případě silného výskytu heřmánkovitých plevelů, máku, chrpy nebo výdrolu řepky můžeme posílit jeho účinek použitím tank-mix kombinace s herbicidem obsahujícím ú.l. tribenuron-methyl 75 WG v dávce  10–13 g/ha.

Foto 1 – Vlevo Defi Evo 3 l/ha, vpravo neošetřená kontrola

Boxer – skvělý pro solo aplikace i ideální partner do tank-mix kombinací

Produkt Boxer s účinnou látkou prosulfocarb 800 g/l se k nám po několikaleté odmlce vrací.

Jak bylo již zmíněno, účinná látka je přijímána plevelnými rostlinami prostřednictvím pletiv klíčků a kořenů a především přes hypokotyl vzcházejících plevelů. Boxer je registrován kromě pšenice ozimé také pro použití v bramborách, hrachu a slunečnici.

Při aplikaci do pšenice ozimé přípravek spolehlivě účinkuje na trávovité i dvouděložné plevele vzešlé na podzim při preemergentní, nebo časně postemergentní aplikaci do dvou listů plodiny (BBCH 12).

Aplikace Boxeru je možná už v dávce od 2,0 l/ha, kdy Boxer využijeme jako specialistu pro regulaci chundelky metlice. Tato aplikace je vhodná především na pozemky zaplevelené chundelkou a s nižším výskytem dvouděložných plevelů. V případě, že chceme dvoulitrovou dávku využít také k regulaci dvouděložných plevelů, je třeba Boxer doplnit tank-mix partnerem (např. pendimethalin, tribenuron-methyl nebo diflufenican + pendimethalin), tank-mix kombinace s partnery zajišťuje výbornou účinnost na dvouděložné plevele i při aplikaci v nižší hektarové dávce.

Další alternativou regulace dvouděložných plevelů po aplikaci Boxeru v nižší dávce na podzim za účelem regulace chundelky metlice je následná regulace dvouděložných plevelů na jaře, kde z našeho portfolia můžeme využít herbicid Camaro.

Aplikace Boxeru solo v dávce 3,0–4,0 l/ha je vhodná k regulaci trávovitých i dvouděložných plevelů (dávku nastavujeme dle citlivosti plevelného spektra). Herbicidy Defi Evo i Boxer doporučujeme aplikovat v dávce aplikační kapaliny 300-400 l/ha.

Foto 2 – Defi Evo 3 l/ha

Prosulfocarb – významný prvek antirezistentních strategií

Mechanismus účinku účinné látky prosulfocarb je jedinečný, jedná se o inhibitor prodlužování řetězců mastných kyselin. V konečném důsledku dochází vlivem inhibice acyl-CoA elongázy k přerušení syntézy povrchových lipidů plevelných rostlin (vosky, suberin a kutin). V České republice jsou registrovány pouze herbicidy s účinnou látkou ethofumesate (skupina benzofuranů) pro použití k regulaci dvouděložných plevelů v řepě a právě již zmíněný prosulfocarb (skupina thiokarbamátů) pro použití v pšenici ozimé, bramborách, slunečnici a hrachu.

Díky jedinečnosti mechanismu účinku prosulfocarbu a jeho velmi nízkému riziku vzniku rezistence můžeme využít oba produkty jako přerušovače v antirezistentních strategiích nejen z hlediska regulace rezistentních populací chundelky metlice.

V jakých situacích doporučujeme produkty s obsahem prosulfocarbu přednostně využít?

Jednoznačně velký přínos mají díky prosulfocarbu produkty Defi Evo i Boxer v regulaci populací chundelky metlice rezistentních vůči širokému spektru skupin účinných látek (ALS inhibitory, ACC-áza i PSII inhibitory atd.). V případě, že problém s výskytem rezistentních populací přetrvává (např. z důvodu velké zásoby semen chundelky metlice v půdním profilu nebo jejímu etapovitému vzcházení v průběhu mírné zimy), je vhodné antirezistentní strategii doplnit použitím herbicidu Axial Plus nebo Avoxa v jarním období. Důležité je střídání herbicidních účinných látek v jednotlivých sezónách.

Foto 3 – Boxer 3 l/ha

Defi Evo i Boxer si poradí také s psárkou polní

Oba produkty se významně uplatní také v regulaci odolnějších trávovitých plevelů, jako je například psárka polní.

Výsledky našich pokusů potvrzují, že Defi Evo i Boxer hrají při regulaci psárky polní významnou roli.

Psárka polní má vysokou konkurenční schopnost a v porostech ozimých obilnin dokáže při vysokém zaplevelení způsobit značné výnosové ztráty. Psárka vzchází obvykle již koncem léta a následně v průběhu podzimu, je však možné pozorovat její vzcházení také na jaře a bohužel většinou velmi dobře odolává herbicidním zásahům. Hlavním důvodem vyšší odolnosti je její rychlé vzcházení a dynamika růstu na počátku vegetace anebo také rozvleklé vzcházení. Z tohoto důvodu je ideální regulovat psárku polní už v podzimním období a počítat s dočištěním porostu na jaře.

Foto 4 – I s psárkou si oba herbicidy poradí. Kontrolní varianta, Kroměříž, foto 20. 5. 2019

Foto 5 – Varianta ošetření: CPOST aplikace Defi Evo 2,5 l/ha + flufenacet 0,5 l/ha, Kroměříž, foto 20. 5. 2019

Díky synergickému efektu (viz graf) je velmi účinná kombinace obou produktů s ú.l. flufenacet, naše doporučení je tank-mix kombinace Defi Evo 2,0–2,5 l/ha + flufenacet 508,8 SC 0,5 l nebo Boxer 2,5–3,0 l/ha + flufenacet 508,8 SC 0,5 l/ha.

Graf – Synergický efekt v účinnosti na psárku je při použití kombinace prosulfocarbu a flufenacetu významný

Výsledky  účinnosti z 9 pokusů realizovaných v Německu.

Aplikace: BBCH pšenice 9-12, BBCH psárky 10-13.

Zaplevelení na kontrole u jednotlivých pokusů: 125 – 350 – 625 – 750 – 1192 – 1228 – 1250 – 1350 – 1400 lat/m2.

Herbicidy Defi Evo a Boxer se osvědčily zejména na lokalitách s prokázaným výskytem rezistentních populací chundelky metlice vůči ALS inhibitorům.*

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.,

Syngenta Czech s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *