Archiv pro štítek: rezistence

Filtr

Rezistence odrůd ozimé pšenice k nejvýznamnějším houbovým chorobám

Houbové choroby na obilninách způsobují významné hospodářské ztráty. Rostliny napadené různými houbovými patogeny mají růstové retardace, nekrotické chlorózy, bývají poškozeny praporcové listy i klasy. V důsledku toho rostliny hůře asimilují a dochází k redukci výnosových prvků, jako jsou HTS, počet odnoží a počet zrn v klase. Kromě kvantitativních parametrů výnosu...

Kategorie: Ochrana rostlin

Podstata vzniku herbicidní rezistence a jak jí předcházet

Plevele se nepřetržitě přizpůsobují změnám v technologiích zpracování půdy, sklizně, agrotechnice a mnoha dalším faktorům. Nejvýznamněji druhové složení plevelů na orné půdě ovlivnilo zavedení selektivních a velmi účinných organických herbicidů, které přišlo po druhé světlové válce a masově se rozšířilo v šedesátých letech minulého století.

Kategorie: Ochrana rostlin

První případy herbicidní rezistence u heřmánkovce nevonného v ČR

V posledních letech se na našem území vedle již dlouhodobě narůstajícího počtu rezistentních populací chundelky metlice začínají objevovat i další jednoděložné a dvouděložné plevelné druhy s potvrzenou herbicidní rezistencí. V roce 2019 a 2020 provedli odborníci z České zemědělské univerzity v Praze na území České republiky monitoring herbicidní rezistence u...

Kategorie: Ochrana rostlin

Které insekticidy na blýskáčky zaberou a které selžou?

Insekticidy na bázi běžných esterických pyretroidů (lambda-cyhalothrin, deltamethrin, cypermethrin, alpha-cypermethrin, zeta-cypermethrin, esfenvalerate, beta-cyfluthrin, gamma-cyhalothrin) v ochraně proti blýskáčkovi řepkovému (Brassicogethes aeneus Fabricius, 1775) zcela jistě selžou. V polních podmínkách nelze očekávat vyšší účinnost než na úrovni 20–40 %. O dvou pyretroidech se ale stále uvažuje jako o možné alternativě. Jsou...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Zaplevelení mezerovitých porostů obilnin po špatném přezimování

Mezi nejčastěji se vyskytující plevele v ozimých plodinách patří především chundelka metlice, sveřep jalový, sveřep měkký, svízel přítula, heřmánkovec přímořský nevonný, heřmánek vonný, hluchavka nachová, hluchavka objímavá, chrpa polní, mák vlčí, mák pochybný, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, rmen rolní, rozrazil perský, violka rolní a další plevelné druhy. Jsou to...

Kategorie: Plevele

Mechanismus rezistence blýskáčka řepkového k pyretroidům v Česku

České populace blýskáčka řepkového (Brassicogethes aeneus Fabricius, 1775) vykazují obecně vysokou úroveň rezistence proti esterickým pyretroidům. Citlivé populace se zde téměř nevyskytují od roku 2012. Příspěvek Ing. Marka Seidenglanze, Ph.D., z firmy Agritec Plant Research, s. r. o., Šumperk a dalšího kolektivu autorů popisuje v příloze časopisu Úroda výskyt, rozšíření...

Kategorie: Ochrana rostlin

Nejnovější poznatky o stéblolamu a rezistenci odrůd ozimé pšenice

Výskyt původců chorob pat stébel ozimé pšenice sledovali odborníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně v České republice v letech 2015–2020. Nejhojněji byli izolováni zástupci rodů Oculimacula (stéblolam) a Fusarium, zástupci rodů Microdochium (plíseň sněžná) a Rhizoctonia (kořenomorka) se vyskytovali s nižší intenzitou. Při včasném rozpoznání primárních...

Kategorie: Ochrana rostlin

Vznik a šíření rezistentních populací plevelů na orné půdě

Mezi nejvýznamnější fenomén v regulaci plevelů na celém světě patří reakce plevelových společenstev na systémy hospodaření na zemědělské půdě. Plevelné rostliny se neustále přizpůsobují změnám ve skladbě pěstovaných plodin, změnám v technologiích zpracování půdy, agrotechnice a sklizně a celé řadě dalších faktorů. Jako příklad můžeme uvést krátkodobé i dlouhodobé výkyvy...

Kategorie: Plevele

Aktuální situace a vývoj herbicidní rezistence ve světě a v ČR

Herbicidy jsou ve všech ekonomicky vyspělých zemích nejpoužívanějším prostředkem regulace plevelů ať již při intenzivních způsobech zemědělského hospodaření, jako je tomu v Evropě a většině východoasijských zemí, tak i při extenzivním, velkoplošném hospodaření typickém například pro Austrálii, Kanadu a část USA. Bez ohledu na intenzitu hospodaření a region jsme celosvětově...

Kategorie: Ochrana rostlin

Mšice broskvoňová: rezistence a možnosti ochrany na řepce

Mšice broskvoňová (Myzus persicae Sulzer.) způsobuje v posledních letech na polích řepky škody jak přímým sáním a produkcí medovice na rostlinách, tak nepřímo přenosem fytopatogenních virů. Na řepce je mšice broskvoňová nejvýznamnějším přenašečem viru žloutenky vodnice. Od roku 2016 se tento virus opakovaně plošně vyskytuje a způsobuje významné hospodářské škody....

Kategorie: Ochrana rostlin