Archiv pro štítek: půda

Filtr

Nové pěstitelské postupy ve zpracování a hnojení půdy pro kukuřici

Pro efektivní produkci kukuřice je podle nejnovějších poznatků nezbytné zajistit hluboké nebo lokální půdoochranné zpracování půdy s optimalizovaným hnojením. Orba, mělké kypření a plošné hnojení není zejména v aridních oblastech efektivní. Zvýšení tolerance kukuřice vůči suchu a stabilizaci produkce lze kromě výběru vhodných odrůd provést inovací technologie zpracování a hnojení...

Kategorie: Kukuřice

Retrospektivní monitoring změn vybraných půdních vlastností

V roce 2016 byl Ministerstvem zemědělství zadán dvouletý funkční úkol zabývající se popisem změn vlastností zemědělských půd. Cílem hodnocení bylo zajištění podkladů pro strategické dokumenty státní správy směřující k optimalizaci produkčních a mimoprodukčních funkcí orné půdy opírající se o zjištěné trendy. Půdní vlastnosti nejsou neměnné a každý rok reagují na...

Kategorie: Půda

Priorita dneška – vodní režim v půdě

Během posledních dvaceti let došlo v České republice k podstatným změnám ve struktuře hospodaření na půdě. Pokles ploch jetelovin a snížení produkce chlévského hnoje vlivem redukce stavu hospodářských zvířat se začaly projevovat v podnicích hospodařících bez živočišné výroby i na celém systému hospodaření s následným dopadem na stabilitu výnosů. Ale...

Kategorie: Půda

Úrodná půda je největším bohatstvím hospodáře

Jak toho ale dosáhnout? No to se pokouší odpovědět článek Ing. Ivany Šindelkové ze Zemědělského výzkumu, spol. s r. o., Troubsko (Úroda 4/2018). Jak vysvětluje, je potřeba uvést do rovnováhy biologické systémy v zájmu optimální půdní činnosti. Zlepšit zdravotní stav půdy. Optimalizovat růst a vývoj rostlin v zájmu zvýšení efektu...

Kategorie: Půda

Geoderma – živý plášť planety Země

Půda provází život na Zemi a člověk by bez ní na této planetě nemohl existovat. Vzácná nebo obyčejná, živá či neživá, ztrácená a nenahraditelná. Co dnes vlastně o půdě víme? A jak s tímto poznáním nakládáme? Jak se člověk stará o pokožku naší matky Země, o geodermu?

Kategorie: Půda

Technologie pro úrodnější půdu

Stovky parcelek si mohli prohlédnout návštěvníci 13. Velkého polního dne Soufflet Agro, který proběhl ve Všestarech. Kromě širokého spektra odrůd polních plodin prezentovala akciová společnost Soufflet Agro různé možnosti hnojení porostu, používání přípravků na ochranu rostlin či morforegulátorů. Předvedla také některé nové technologie.

Kategorie: Ochrana rostlin, Polní dny, Výživa rostlin

Aktuální stav půd v České republice

V České republice je otázce ochrany zemědělského půdního fondu historicky věnována velká pozornost a jedná se zároveň o jednu z hlavních priorit pro resort zemědělství zakotvenou v řadě strategických dokumentů. Jen hospodaření na úrodné nekontaminované půdě s sebou nese kvalitní produkci nezávadných potravin, což je nezbytnou podmínkou pro udržení konkurenceschopnosti...

Kategorie: Půda