Slunečnici dodá sílu a zvýší výnos

Slunečnice patří mezi obtížnější plodiny z hlediska technologie pěstování. Stabilita výnosu je dána mnoha faktory, od výběru správného hybridu přes agrotechniku až po ochranu během vegetace. Právě ochrana proti houbovým patogenům hraje v tomto procesu významnou úlohu.

Na českých polích je slunečnice druhou nejčastěji pěstovanou olejninou. Přestože svojí výměrou slunečnice nepatří mezi největší zemědělské plodiny v České republice, má své pevné a opodstatněné místo v osevních sledech mnoha zemědělských podniků. Slunečnice je také často vysévána jako náhradní plodina v letech po plošném zaorávání vymrzlých porostů pšenice a řepky.

Fungicidní ošetření – zdravé nažky a vyšší zpeněžení

Současné vysoce výnosné hybridy slunečnice vyžadují technologicky náročné pěstitelské prostředí, které mimo jiné zabezpečuje podmínky bez konkurence plevelů, chorob a škůdců. Prvotním předpokladem zdravého silného porostu slunečnice je jeho bezplevelný stav. Likvidací plevelů eliminujeme případné hostitele mnoha patogenů, které by se mohly následně rozšířit na porost slunečnice. Zároveň je likvidací plevelů pozitivně ovlivněno mikroklima porostu v neprospěch šíření infekce.

Přesto však splnění všech těchto preventivních agrotechnických zásahů obyčejně nestačí a již od poloviny devadesátých let se ukazuje, že pro úspěšné zpeněžení zdravých nažek se základem stává alespoň jedna aplikace fungicidu. Porosty slunečnice, řepky a máku decimují v mnoha případech choroby s identickými původci. V našich klimatických podmínkách patří k nejrozšířenějším houbovým chorobám hlízenka obecná (Scle­rotinia sclerotiorum), alternáriová skvrnitost (Alternaria spp.), plíseň šedá (Botrytis cinerea) a na některých lokalitách nebo v některých letech se může vyskytnout červenohnědá skvrnitost (Phomopsis helianthi).

Tlak chorob má
vzrůstající tendenci

S rozmachem rozlohy pěstebních ploch olejnin a jejich častějším zařazením v osevním sledu narůstá následně ruku v ruce infekční tlak příslušných patogenů. V reálném světě zemědělských podniků je slunečnice řazena podstatně častěji než v doporučovaném teoretickém intervalu osmi let.

Ponechávání posklizňových zbytků na poli v rámci doporučení integrované ochrany rostlin má samozřejmě pozitivní vliv na kvalitativní parametry půdy, na druhé straně tento postup vede k navyšování infekčního tlaku houbových patogenů. Proto jsou v letech s vyšším infekčním tlakem většinou pro ochranu slunečnice potřebné dvě fungicidní aplikace.

Komplexní ochrana v jednom

Spektrum registrovaných fungicidních přípravků, potažmo účinných látek, přitom není v této plodině nikterak široké. Dva roky již však optimální řešení pro slunečnici existuje. Je jím osvědčený fungicid Amistar ­Xtra, který přináší pěstitelům slunečnice spolehlivé řešení širokého spektra houbových chorob.

Výborných výsledků dosahuje Amistar Xtra díky složení ze dvou optimálně se doplňujících účinných látek – azoxystrobin a cyproconazole. Azoxytrobin patří do skupiny strobilurinů a vyniká svými translaminárními a systemickými vlastnostmi. Působí dlouhodobě a může zabránit infekci po dobu tří až osmi týdnů. Zároveň podporuje vitalitu rostlin vlivem green efektu. Vysoce systémová účinná látka cyproconazole působí na houbové choroby v počátečních stadiích vývoje a zaručuje preventivní, kurativní a také eradikativni ochranu. Působením obou těchto látek je zabezpečená spolehlivá a dlouhodobá ochrana ošetřených porostů slunečnice.

V některých letech nejsou na rostlinách pozorovány symptomy infekce a mohlo by se tedy zdát, že není potřeba fungicidní ošetření aplikovat. Patogen ale pouze čeká na vhodné podmínky a následně udeří v plné síle.

Použití Amistaru Xtra je tím správným krokem. Aplikaci Ami­staru Xtra doporučujeme provést preventivně, a to ve dvou ošetřeních. První provedeme v růstové fázi BBCH 18–20 v dávce 0,6–0,8 l/ha a druhé v růstové fázi BBCH 53–55 v dávce 0,8–1 l/ha. Amistar Xtra v systému dvou ošetření lze kombinovat i s přípravkem Amistar Top. Tehdy Amistar Xtra aplikujeme opět v růstové fázi BBCH 18–20 v dávce 0,6–0,8 l/ha a následně jako druhé ošetření použijeme přípravek Amistar Top v BBCH 53–55 v dávce 1 l/ha.

Fungicidy Amistar Xtra a Ami­star Top ve spojení s top hybridy společnosti Syngenta, herbicidem Listego určeným pro clearfieldovou technologii a desikantem Reglone jsou základem pěstitelského úspěchu podtrženého ekonomickým ziskem.

 

RNDr. Ondřej Skala

plodinový specialista pro řepku a slunečnici

Syngenta Czech

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *