Setí – základ úspěchu pěstování kukuřice

Správné založení porostu kukuřice je jedním ze základních předpokladů dosažení vysoké produkce a kvality kukuřice bez ohledu na směr využití. Chyby při setí lze jen velmi těžko napravovat následnými opatřeními. Pokud se nepodaří dosáhnout optimálního počtu jedinců na jednotce plochy pro dané stanoviště, hybrid i užitkový směr, je negativně ovlivněna výše i kvalita výnosu.

Správné založení porostu kukuřice je jedním ze základních předpokladů dosažení vysoké produkce a kvality kukuřice bez ohledu na směr využití. Chyby při setí lze jen velmi těžko napravovat následnými opatřeními. Pokud se nepodaří dosáhnout optimálního počtu jedinců na jednotce plochy pro dané stanoviště, hybrid i užitkový směr, je negativně ovlivněna výše i kvalita výnosu.

Termín výsevu kukuřice je v České republice velmi široký. V každém podniku musí být zvolen tak, aby co nejlépe využíval vhodnou dobu vegetačního období. Standardní hranice začátku setí kukuřice je dána teplotou půdy v místě uložení kukuřičného semene. Pro rychlé klíčení semene je optimální teplota 8–10 °C. Tomu odpovídá termín setí od poloviny dubna do 10. května. Řada velkých pěstitelů kukuřice se z organizačních a technických důvodů často snaží o velmi časné setí kukuřice. Při včasném setí je nutné předem prověřit kvalitu osiva (moření, chladový test).

Důsledky brzkého setí za chladného počasí jsou zpomalené klíčení rostlin, pomalé vzcházení, zpomalení růstu kořenů, snížená schopnost přijímat živiny. Na druhé straně pozdní setí po 10. květnu přináší zpravidla snížení výnosu minimálně o 15 %. Přitom je tím také výrazně oddálena sklizeň a není optimálně využita vegetační doba kukuřice.

 

Hustota porostu

Je ovlivňována velkým počtem faktorů. Při jejím stanovení je potřeba zohlednit ranost hybridu, jeho toleranci k zahuštění, dále vláhové podmínky stanoviště, úroveň výživy porostu a také intenzitu slunečního svitu na daném stanovišti. Doporučená hustota porostu zpravidla klesá s délkou vegetační doby hybridu. Rovněž je třeba hustotu porostu výrazně snížit při pěstování kukuřice na nevhodných stanovištích. Při stanovení výsevku je dobré zvýšit doporučený počet semen o asi 10 %, aby byla eliminována nižší polní vzcházivost a úbytek rostlin během vegetace. V České republice se doporučená hustota porostů pohybuje v rozmezí 7–11 rostlin na m2 (tab. 1).

Při kontrole stanovené hustoty setí se vychází ze zjištěného počtu rostlin v náhodně vybraných úsecích řádků v různých místech porostu (délka úseku 5 m). Ze zjištěného průměrného počtu rostlin na jednom úseku se odvozuje hustota porostu (tab. 2).

 Hloubka setí

Je volena v závislosti na půdních podmínkách, kalibraci osiva a termínu setí. Musí být stanovena tak, aby osivo bylo uloženo do vlhké půdy a zároveň byla zabezpečena přirozená kapilarita vody v půdě. Při optimálních podmínkách (teplota půdy 8–10 °C ) se hloubka setí určuje podle vzorce:

hloubka setí = HTS semene * 2/100

Při raném setí se do vzorce dosadí koeficient 1,5. Pak zpravidla vychází hloubka setí 3–4 cm (v půdě je obvykle dostatek vody). Nejčastěji volí farmáři hloubku setí 5–6 cm. Hlubší setí (7–8 cm) tzv. na vláhu je doporučeno zejména v suchých letech.

Secí stroje

Přesné secí stroje s pneumatickým nebo mechanickým ústrojím patří ke standardnímu vybavení většiny pěstitelů kukuřice. Většina z nich je vybavena zařízením pro aplikaci hnojiv pod patu.

Při setí musíme pravidelně kontrolovat opotřebení nařezávacích disků (vadné disky ihned vyměnit, jinak dochází ke špatnému rozdělení osiva v řádku), opotřebení zapravovacích kol (rovnoměrné zakrytí zrna) a tlak vzduchu v pneumatikách (souvisí s pohonem secího ústrojí). U pneumatických secích strojů musí být navíc důkladně a pravidelně kontrolována celá vzduchová soustava stroje.*

Kontrola kvality setí se provádí již v průběhu setí, neboť při ní je možné ještě eliminovat vznikající chyby. Velmi důležité je, aby se kontrola provedla vždy při změně hybridu, při přejezdu na nové pole a také po každé opravě secího stroje.

 

Ing. Jiří Řenč,

regionální obchodní manažer,

KWS OSIVA s. r. o.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *