Rozsah jarního přemnožení hraboše

V průběhu února až června 2020 provedli inspektoři ÚKZÚZ šetření celkem na 109 092 ha a kalamitní přemnožení hraboše bylo potvrzeno celkem na 89 155 ha, což představuje 82 % celkové šetřené plochy. Nejvíce byly kalamitním přemnožením hraboše postiženy pícniny (trvalé travní porosty, jeteloviny, trávy) v rozsahu 93 % prohlédnutých ploch, dále trvalé kultury (sady, vinice) v rozsahu 91 % prohlédnutých ploch, ozimá řepka v rozsahu 86 % prohlédnutých ploch a ozimé obilninny v rozsahu 77 % prohlédnutých ploch. Nejméně byly kalamitně postiženy jařiny, šlo o čtyři procenta prohlédnutých ploch. Nejvyšší hodnoty kalamitního stavu vykazovaly porosty na jižní a severní Moravě a pouze v případě pícnin jižní Čechy, uvedla to tisková mluvčí ÚKZÚZ Ivana Kršková.

Zemědělci jsou povinni oznamovat ÚKZÚZ zamýšlenou aplikaci všech rodenticidů alespoň tři dny před její realizací. Od počátku roku 2020 do 15. 6. 2020 ÚKZÚZ obdržel celkem 1 210 oznámení aplikací rodenticidů; z toho bylo 848 (70 %) na aplikaci do nor v dávce do 2 kg/ha, 117 (10 %) na aplikaci do nor ve zvýšené dávce 2-10 kg/ha a 245 (20 %) na aplikaci rozhozem na povrch pozemků v dávce 2-10 kg/ha. Nejvyšší počet oznámení se vztahoval k ozimým plodinám včetně ozimé řepky. Rodenticidy byly proti hraboši nejvíce aplikovány na jižní Moravě, ve východních Čechách a na severní Moravě. Nejvíce oznámení o aplikaci rozhozem na povrch pozemku se týkalo ozimých obilnin (179), nejméně porostů trvalých kultur (2).

Účinnost aplikovaných rodenticidů byla prokazatelně dobrá zejména při jejich časné aplikaci v raných růstových fázích ošetřené plodiny. Později se účinnost rodenticidů snižovala s ohledem na velmi rychlý růstový vývoj rostlin na jaře a dostatek čerstvé zelené potravy pro hraboše. Rodenticidy pochopitelně nezastavily gradaci hraboše, při včasné aplikaci však umožnily lokálně snížit populační hodnoty hrabošů, a tím snížit i hospodářské škody na porostech na ošetřených pozemcích.

Hromadné otravy necílových živočichů nenastaly

ÚKZÚZ prováděl kontroly dodržování podmínek aplikace rodenticidů, z toho nejvíce jich proběhlo u ohlášených aplikací rozhozem na povrch pozemků. Porušení podmínek aplikace, a to administrativní povahy, pak bylo zjištěno pouze u čtyř kontrolovaných subjektů, které aplikovaly rodenticid do nor v dávce do 2 kg/ha.

Na základě sdělení Státní veterinární správy, státních veterinárních ústavů a České společnosti ornitologické byla otrava fosfidem zinku laboratorně prokázána u jednoho bažanta a jedné káně. Zcela se tak potvrdil předpoklad, že při dodržení všech stanovených podmínek aplikace rodenticidů nedojde k hromadným otravám necílových živočichů, a to ani při výjimečném povolení aplikace rodenticidů rozhozem na povrch pozemků. U dříve prezentovaných  otrav necílových organismů nebylo možno plně prokázat, zda byl úhyn důsledkem otravy nebo jiných příčin.

Jak dále s hrabošem?

Současný stav populace hraboše posiluje předpoklad, že ve druhé polovině roku 2020 nedojde celoplošně ke vzniku rozsáhlých a značných hospodářských škod, srovnatelných s rokem 2019.  K přemnožení hraboše však může  stále docházet na lokální úrovni, zejména v porostech vojtěšky, trvalých travních porostů, u trvalých kultur (sady, vinice). Lokální extrémní počty hrabošů jsou aktuálně zaznamenány např. na plochách obilnin, ale i řepky v Ústeckém kraji. Zvýšenou lokální škodlivost lze tak očekávat i v okresech středních a severozápadních  Čech.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *