Rezervy v travních porostech

Při splnění několika základních podmínek mohou být travní porosty významným zdrojem kvalitního objemného krmiva, a to i z pozemků, které lze jen obtížně využít k jiné produkci. Mezi základní podmínky patří správná druhová skladba, odpovídající způsob obhospodařování a v neposlední řadě i dobře provedená sklizeň a senážování.

Na začátku března uspořádaly společnosti SEED SERVICE s. r. o., a VOS zemědělců, a. s., ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a společností S. O. S. Skalice nad Svitavou, s. r. o. se minář ve Velkých Opatovicích. Tato akce byla zaměřená právě na to, jak identifikovat rezervy, které konkrétní trvalé travní porosty mají. Všem těmto aspektům se věnoval seminář ve Velkých Opatovicích. Hojné účast zemědělské veřejnosti byla důkazem toho, že si zemědělci stále více uvědomují rezervy, které u nás v této oblasti máme. Přitom, jak připomněli přednášející, tomu tak v minulých letech nebylo.

Seminář zahájil Ing. Jiří Štěrbáček z VOS Velké Opatovice s Ing. Marek Podrábským ze společnosti SEED SERVICE. Doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D., z Mendelovy univerzity v Brně se zaměřil na zakládání, obnovu a přísevy travních porostů včetně údržby porostů. Další informace ohledně živin a hnojení zazněly v příspěvku Ing. Vlastimila Minka ze ZNZ Pelhřimov a problematiku senážování nastínil zástupce společnosti S. O. S. Skalice nad Svitavou, s. r. o., MVDr. Ing. Jan Dvořáček.

Trvalé travní porosty v České republice obecně nejsou v dobrém stavu. Na to již řadu let upozorňuje doc. Hejduk z Mendelovy univerzity v Brně. Většina investic do rostlinné výroby směřovala především na ornou půdu a trvalé travní porosty byly podle něj pouze sklízeny. „Problémem travních porostů v ČR jsou nízké výnosy píce, jejichž průměr se pohybuje od 2,5 do tří tun sena z jednoho hektaru. Navíc sklizená píce často obsahuje nízkou koncentraci energie i dusíkatých látek,“ vyjmenoval doc. Hejduk. Dále upozornil na aktuální problémy, se kterými se zemědělci v souvislosti s trvalými travními porosty potýkají v posledních letech. Donedávna byl u nás spíše nadbytek travní píce, což souviselo s redukcí chovu skotu. „Od roku 2018 se na produkci píce z travních porostů projevuje výrazně dopad sucha. To znamená, že se zemědělci mohou spolehnout pouze na jedinou seč,“ popisoval situaci doc. Hejduk. Taková situace vedla k tomu, že postupně došly zásoby z minulých let. Zároveň začala stoupat cena sena a v některých případech se dostala nad hranici ceny zrna obilovin, tedy asi 3500 korun za tunu. „Sucho se nejvýrazněji projevuje na starých neobnovovaných, nehnojených a nevápněných porostech. Sucho navíc zvyšuje konkurenceschopnost širokolistých šťovíků a dalších plevelů, které mají hluboké kořeny a snadno při pomalém růstu trav vysemeňují. To vede na některých místech k dalšímu zhoršování druhového zastoupení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *