Řepky v Seznamu doporučených odrůd

Naší základní olejninou je ozimá řepka a patří tak mezi významné plodiny, jejichž vybrané registrované odrůdy jsou zkoušeny v pokusech pro Seznam doporučených odrůd (SDO). Zkoušení pro SDO probíhá podle jednotlivých plodin ve spolupráci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) s řadou organizací. V případě řepky olejky ÚKZÚZ spolupracuje se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin.

Zkoušení přináší poznatky o agronomických a kvalitativních vlastnostech odrůd dostupné jak pěstitelům, tak i zpracovatelům řepky.

Sortiment odrůd zkoušených v ročníku 2019/2020 byl tvořen 23 odrůdami hybridními a 8 liniovými, celkem 32 odrůdami. Zařazena byla také jedna hybridní odrůda rezistentní proti nádorovitosti brukvovitých.

Odrůdy ozimé řepky jsou pro Seznam doporučených odrůd zkoušeny ve dvou typech pokusů. Základním typem jsou pokusy s nižší intenzitou agrotechniky. Každoročně jsou zakládány na osmnácti pokusných místech, deset pokusů je umístěno ve zkušební síti ÚKZÚZ a osm na pracovištích spolupracujících organizací. Na osmi pokusných místech u spolupracujících organizací je výchozí typ zkoušení s pokusy se základní intenzitou agrotechniky doplněn variantou s vyšší intenzitou agrotechniky (vyšší dávka dusíku, hnojení bórem, použití morforegulátorů a fungicidů) viz tabulka.

Ze založených 18 pokusů mohlo být vyhodnoceno 17. Pokus v Pustých Jakarticích byl zrušen pro silné poškození hrabošem polním.

Počasí ročníku 2019/2020 bylo během podzimní vegetace teplé a srážkově příznivé. Napadení mšicemi nebylo významné. Zima byla teplá a přes suchý leden poměrně srážkově příznivá. Vyzimování se neprojevilo na žádné lokalitě. V březnu oproti únoru nedošlo k žádnému výraznému oteplení, oteplení nastalo v dubnu. Duben byl velmi suchý a teplý. K suchém průběhu počasí se přidružily silné noční mrazy, které klesaly na řadě lokalit až k –10 °C. Pokusy byly výrazně poškozeny především redukcí poupat a v dalším průběhu vegetace podrůstáním a s tím spojeným prodlouženým dokvétáním. Rovněž došlo ke zkrácení délky rostlin. Míra poškození závisela na míře poklesu noční teploty a vývojové fázi rostlin – s pokročilejší stoupala míra poškození. Velmi výrazný byl vliv odrůdy. Nejvíce byla poškozena mezi hybridy odrůda Angelico a v případě liniových odrůd Ocelot. Poškození vedlo pochopitelně k redukci jejich výnosu.

Květen byl již chladný a srážkově bohatý. V červnu a červenci se oteplilo, ale srážkově bohatý charakter počasí pokračoval. Vlivem tohoto průběhu počasí byla doba kvetení dlouhá a často ještě spojená s dokvétáním na podrostlých větvích. Důsledkem suchého a teplého dubna s nočními mrazy byla již zmíněná nižší délka rostlin a z toho vyplývající i malý výskyt poléhání.

Vlhký průběh počasí vedl k silnějšímu napadení bílou hnilobou brukvovitých (Sclerotinia sclerotiorum) zejména v Čáslavi, Jaroměřicích nad Rokytnou, Kujavách, Staňkově a Lípě. Fomové černání stonku brukvovitých (Phoma lingam) silněji napadlo pokusy v Lípě a Domanínku.

Průběh počasí po nepříznivém dubnu dokázal zčásti zkompenzovat poškození suchem a mrazy a průměrný výnos liniových odrůd se meziročně zvýšil ze 4,25 t/ha na 4,56 t/ha, to je o 7 % a v případě hybridních odrůd ze 4,80 t/ha na 5,22 t/ha, to je o 9 %. Uvedené výnosy let 2019 a 2020 ovšem zaostávají za výnosem roku 2018, kdy průměrný výnos liniových odrůd dosáhl 4,92 t/ha

Rozhodujícím obdobím, které ovlivnilo růst a vývoj řepky ozimé v uplynulé sezóně byl suchý a teplý duben se silnými nočními mrazy, který vedl ke zkrácení rostlin a odrůdově rozdílnému poškození odrůd, a tak k výraznému posunu výnosových relací mezi odrůdami. Další průběh vegetace dokázal zčásti kompenzovat uvedená poškození, ale samozřejmě více u odrůd méně mrazy poškozených.*

 

Ing. Petr Zehnálek,

ÚKZÚZ Hradec nad Svitavou

Více si můžete přečíst ve Farmáři č. 5/2021.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *