Půdní organismy – naši spojenci v boji proti hladu

Ve dnech 19. až 22. dubna 2021 se koná celosvětové vědecko-politické setkání nazvané Globální sympozium o biologické rozmanitosti půdy (GSOBI21). Sympozium má téměř 5000 účastníků z celého světa a s ohledem na současnou pandemickou situaci se odehrává virtuálně.

Pořadatelem sympozia je Organizace pro výživu a zemědělství OSN (FAO) a také Globální partnerství pro půdu, Mezivládní technický panel pro půdu, Úmluva OSN o biologické rozmanitosti, Globální iniciativa pro biologickou rozmanitost půdy a Vědecko-politické rozhraní Úmluvy OSN o boji proti dezertifikaci.  Mottem sympozia je „Udržovat půdu naživu, chránit půdní biodiverzitu“ a hlavním cílem vyplnit mezery v kritických znalostech, identifikovat řešení globálních výzev prostřednictvím zvýšené biologické rozmanitosti půdy a podporovat diskusi mezi politiky, výrobci potravin, vědci, praktiky a dalšími zúčastněnými stranami o možnostech, jak žít v souladu s přírodou. Sympozium chce přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje prostřednictvím ochrany a udržitelného využívání biologické rozmanitosti půdy. Součástí sympozia je také zasedání zaměřené na opatření soukromého sektoru v oblasti biologické rozmanitosti a zdraví půdy. Sympozium bylo zahájeno výzvou k zachování obrovské skupiny živých půdních organismů a tím i životně důležitých ekosystémových služeb, které poskytují. Půdy jsou jedním z hlavních globálních rezervoárů biologické rozmanitosti. Poskytují životní prostor pro více než 25 procent živých organismů a jsou prostředím, z něhož se vyrábí 95 procent potravin. Více než 40 procent živých organismů v suchozemských ekosystémech je navíc během svého životního cyklu spojeno s půdou. „Půdní organismy hrají zásadní roli při udržování života na naší planetě“, uvedl ve svém úvodním vystoupení generální ředitel FAO Qu Dongyu. Vyjádřil velké znepokojení nad tím, jak je biologická rozmanitost a celkové zdraví půdy pod neustálou hrozbou odlesňování, změn ve využívání půdy, požárů, eroze, znečištění, monokultur, nadužívání chemikálií a rozšiřování měst. Generální ředitel FAO na úvodním zasedání upozornil účastníky sympozia, že veškeré úsilí o zachování a ochranu globální biologické rozmanitosti musí zahrnovat i neviditelné mikroorganismy pod zemským povrchem. Udržitelné řízení biologické rozmanitosti půdy a předcházení jejímu úbytku je podle ředitele Dongyu třeba začlenit do globálních environmentálních rámců, včetně globálního rámce pro biologickou rozmanitost po roce 2020, který bude přijat na 15. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o Biologická rozmanitosti (COP15), konference OSN o změně klimatu (COP 26) a summitu OSN o potravinových systémech.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *