Pro posílení strategického řízení vědy a výzkumu

Ve výzvě č. 02_18_054 pro Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II v prioritní ose 2 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byl podpořen projekt Posílení strategického řízení vědy a výzkumu ve VÚRV, v. v. i., který bude realizován v letech 2020–2022.

Účelem projektu je strategické nastavení řízení ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i., (VÚRV) v souladu s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Hlavním cílem je získání ocenění HR AWARD. V souvislosti s tím dojde k vytvoření či aktualizaci a implementaci strategie řízení organizace, strategie řízení lidských zdrojů a hodnocení výzkumných organizací, strategie mezinárodní a mezisektorové spolupráce, transferu technologií a popularizace výsledků výzkumu. Dalšími cíli jsou rozvoj kapacit, znalostí a dovedností pracovníků VÚRV ve zmíněných oblastech.

HR Award je ocenění Evropské komise a vyjadřuje dodržení 40 principů ve čtyřech oblastech:

  • etické a profesní aspekty
  • nábor a výběr zaměstnanců
  • pracovní podmínky a sociální jistoty
  • vzdělávání a rozvoj

Proces byl zahájen v prosinci 2019 přihlášením se k principům HR Award dopisem ředitele instituce. V lednu 2020 bylo zahájení procesu certifikace potvrzeno Evropskou komisí (označení případu 2020CZ478327). V období realizace projektu dojde ke zvýšení kompetencí, znalostí a dovedností pracovníků v relevantních oblastech, seznámení pracovníků s novými či aktualizovanými strategiemi, postupy, vnitřními předpisy a dokumenty. Dále budou rozvíjeny aktivity týkající se rozvoje lidských zdrojů, vnitřního hodnocení výzkumné organizace, mezinárodní spolupráce a internacionalizace výzkumné organizace, mezisektorové spolupráce a transferu technologií a popularizace výsledků VaV.*

Jedná se o strategický projekt, který bude mít dopad na všechny pracovníky Výzkumného ústavu rostlinné výroby jako žadatele. Od projektu si žadatel slibuje významnou kvalitativní změnu v oblasti strategického řízení organizace. Zároveň je pro žadatele získání ocenění HR Award strategickým krokem, neboť povede ke zvýšení prestiže ústavu jak v národním, tak mezinárodním měřítku a posílí jeho atraktivitu pro výzkumné pracovníky. Těm umožní profesní rozvoj a zajistí vysoký standard péče o lidské zdroje, a to včetně transparentních postupů při výběru nových zaměstnanců. Nezanedbatelné pro VÚRV je zvýhodnění instituce v oblasti získávání finančních prostředků na VaV v programech H2020, Horizon Europe a TAČR. V konečném důsledku je i velmi významné propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *