Polní hnojiště prospívají ptactvu

Ze zemědělské krajiny, kde dominují velké a intenzivně obdělávané lány, výrazně mizí mnohé nezemědělské biotopy. Jsou podstatné pro biodiverzitu zemědělské krajiny, která v posledních dekádách strmě ubývá. V takovém typu krajiny tak nabývají na důležitosti mnohá zatím přehlížená stanoviště, jako jsou kupky hnoje, které mohou výrazně přispívat ke zvyšování pestrosti zemědělské krajiny. Mají totiž obrovský význam pro ptačí komunity, a to i pro mnohé druhy ohrožených a ubývajících ptáků.

Tématem se zabývá v týdeníku Zemědělec 10/2021 Ing. Martin Šálek, Ph.D., který působí v Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., České společnosti ornitologické a na České zemědělské univerzitě v Praze. V článku uvádí, že k ochraně ptáků by mohly výrazně přispět na dálku ne úplně vábně vonící haldy hnoje. „Náš výzkum, který probíhal v letech 2017–2018 na 176 lokalitách v Čechách i Moravě, jasně ukázal na skrytý celoroční význam polních hnojišť pro ptačí společenstva. Z výsledků jasně vyplývá, že početnost a druhová bohatost všech ptáků, specialistů na zemědělskou krajinu, ale i ohrožených druhů zařazených do červeného seznamu, byla ve všech ročních obdobích na místech s přítomností polního hnojiště výrazně vyšší než na kontrolních stanovištích v sousední zemědělské krajině,“ uvádí autor.

Připomíná, že pro některé silně ubývající a charizmatické druhy zemědělské krajiny, jako je strnad obecný, vrabec polní, koroptev polní, vlaštovka obecná či chocholouš, mohou polní hnojiště představovat klíčová potravní stanoviště. Pro ptáky jsou zejména atraktivnější trvalá stanovitě, kde je hnůj skladován celoročně. Pokud se hnůj na lokalitě vyskytuje jen část roku, bývá tam na podzim nižší početnost a druhová bohatost všech ptáků obývající zemědělskou krajinu.

Význam polních hnojišť pro ptáky je důležitý zejména kvůli vysoké potravní nabídce, ať již různých bezobratlých (např. larev much) navázaný na chlévskou mrvu, anebo i nestrávených semen a zrní z podestýlky, případně krmiva hospodářských zvířat, popisuje autor. Důležité také je, že zejména kolem celoročních hnojišť je ruderální vegetace, která je rovněž bohatá na semena. Tato semena jsou pro spoustu druhů důležitá především během zimy. Ptáci mohou haldy hnoje rovněž využívat k hnízdění či odpočinku. Například čejky a chocholouši kolem polních hnojišť rádi hnízdí, či se do jejich okolí přesouvají po vyhnízdění.

Další podrobnosti najdete v týdeníku Zemědělec.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *