Filtr

Nízké výnosy ječmene jarního ve vztahu k agrotechnice

Výnosy ječmene jarního mají v posledních osmi letech klesající trend (průměrný úbytek výnosu přibližně 38 kg.ha-1 za rok, při výnosu kolem 3,7 t.ha-1). Ječmen jarní je plodinou, která citlivě reaguje jak na změny v podmínkách prostředí, tak na nedostatky v agrotechnice. Příspěvek je věnován analýze možných příčin ztrát na výnosu...

Kategorie: Nezařazené

Ochrana obilnin – významný prvek intenzity

Obilniny jsou ve většině zemědělských podniků z mnoha důvodů nejpěstovanějšími plodinami, a proto je tolik důležitá ekonomika jejich pěstování. Může totiž kladně i záporně ovlivnit ekonomickou situaci celého podniku. Většina odborníků se shoduje v názoru, že rentabilní může být pouze pěstování s určitým stupněm intenzity, při němž se nelze obejít...

Kategorie: Nezařazené

Osenice polní na vzestupu

Výskyty osenice polní (Agrotis segetum Schiff.) v posledních dvou letech a zvláště pak v roce 2000 na ozimé řepce, kukuřici, bramborách a dalších plodinách nás nutí k zamyšlení, proč tento škůdce opět graduje....

Kategorie: Nezařazené

Šlechtění jarního ječmene u nás a ve světě

Ječmen je až čtvrtou nejdůležitější obilovinou ve světě po pšenici, kukuřici a rýži. S ohledem na svou adaptabilitu má však nejrozšířenější areál pěstování. Pro naše pěstitele a šlechtitele je nejdůležitější vývoj na evropském kontinentu, zvláště v zemích ležící ve stejné zeměpisné šířce. Především se jedná o Anglii, Francii, Německo,...

Kategorie: Nezařazené

Množení osiv a sadby v ČR z pohledu posledního desetiletí (5. část seriálu)

Olejniny Z hlediska rozsahu množitelských ploch i praktického významu jsou u nás v pořadí podle objemu výroby nejdůležitější olejniny hořčice bílá, len setý a řepka ozimá. Podstatně menší význam zaujímají plochou i množstvím výroby osiv mák setý, řepka jarní a ředkev olejná. Zanedbatelné plochy zaznamenáváme u světlice barvířské a lničky...

Kategorie: Nezařazené

EVROPSKÁ UNIE V „TRŽNÍCH KULTURÁCH“

Rakousko aneb podobnost čistě náhodná S jistou nadsázkou lze říct, že obdobně, jako nám je Rakousko blízké historicky, rozlohou, počtem obyvatel, ale z velké části také strukturou zemědělské produkce, bude nám na straně druhé vzdálené co by spojenec na evropském trhu zemědělské produkce. Důvod je prostý. Obecně vnímaná blízkost je...

Kategorie: Nezařazené

Přísevy travních porostů jetelovinami a travami

Zemědělské oblasti jsou rozčleněny do dvou základních skupin. Jsou to zemědělské oblasti s příznivými podmínkami (blíže nespecifikovanými) a zemědělské oblasti s méně příznivými podmínkami - LFA (Less Favoured Areas). Podporování LFA by mělo přispět k trvalému využití půdy, k zachování krajiny v těchto oblastech, k údržbě a rozvoji vhodných faremních...

Kategorie: Nezařazené

Jak se žije výzkumníkům na Moravě

Badatele si většina z nás v dobách základní školní docházky představovala jako mírně podivného, občas tak trochu podivínského a obrýleného tvora mezi záhadnými aparaturami, jehož plnovous byl kultivován jen přírodou a občasnými výbuchy v laboratoři. V dobách, kdy se to u nás hemžilo výzkumnými ústavy na všechno možné, dostal onen...

Kategorie: Nezařazené

Vliv zaorávání chrástu cukrovky na kvalitu sladovnického ječmene

Nové technologie sklizně cukrovky a stále rostoucí podíl zemědělských podniků orientovaných na tržní rostlinnou produkci s chybějícím či omezeným chovem hospodářských zvířat a snížená potřeba využívání chrástu pro krmné účely to jsou hlavní příčiny, které vedou k zaorávání chrástu cukrovky a tím i k přehodnocení cukrovky jako nejvhodnější předplodiny pro...

Kategorie: Nezařazené