Filtr

Odrůdy přadného lnu

Přesto, že plochy přadného lnu měly asi od poloviny 90. let klesající tendenci s největším útlumem v roce 1997, počty odrůd naopak vzrůstaly a současně se měnil poměr domácích a zahraničních odrůd (viz tabulku). Do roku 1997 převažovaly odrůdy domácí provenience, v roce 1998 se tento poměr vyrovnal. Od...

Kategorie: Nezařazené

Olejný len

Druhým hospodářským typem lnu je len olejný, jehož hlavním produktem je semeno zpracovávané v potravinářství, krmivářství a medicíně. Semeno je také možno zpracovat lisováním s následnou extrakcí, přičemž výsledným produktem je vysychavý lněný olej, použitelný při výrobě fermeže, laků a pomalu schnoucích barev. Stejně jako semeno je i olej...

Kategorie: Nezařazené

Zkušenosti pěstitele i zpracovatele:

Vliv agrotechniky a sklizně na kvalitu stonku lnu v podmínkách Agropodniku Dvorce Agropodnik Dvorce je největší pěstitel lnu v ČR, který má v posledních pěti letech průměrnou výrobní plochu lnu 250 ha. Surovinu současně zpracovává ve vlastní tírně a jako zpracovatel je podle výkonu nejmenší a nejmladší. Tírna byla plně...

Kategorie: Nezařazené

Zpracování lnu v současné době v ČR

Razantní snižování osevních ploch lnu po roce 1990 znamenalo také postupné rušení zpracovatelských kapacit. Z původních více než dvaceti tíren zbylo v roce 2000 pouhých osm, které navíc většinou nepracují na plnou kapacitu – tedy na dvě směny. Limitujícím faktorem, který omezuje provoz v těchto tírnách, je doposud nízká osevní...

Kategorie: Nezařazené

Plevele v jarním ječmeni a možnost jejich regulace

Jarní ječmen je schopen efektivně potlačovat především dvouděložné plevele a to i na pozemcích s vysokou zásobou plevelných semen v půdě. Vysoká konkurenční schopnost jarního ječmene předpokládá rychlý růst jak kořenové, tak nadzemní biomasy, což je závislé nejen na průběhu počasí, ale především na přípravě půdy, termínu a kvalitě výsevu,...

Kategorie: Nezařazené

Obchodní sladovny spoléhají na domácí pěstitele

Tiskem před časem proběhla zpráva o tom, že společnost Tchecomalt sama na sebe vyhlásila konkurs. Protože právě na tuto firmu byla dodavatelsky navázána značná část našich pěstitelů sladovnického ječmene, vyvolala informace jejich značnou pozornost a možná i trochu nejistoty. Na to, jak se tato situace dotkne pěstitelů sladovnického ječmene, jsem...

Kategorie: Nezařazené

Laboratoře ÚKZÚZ mají žně v zimě

Žně bývaly prezentovány jako období pracovní špičky v zemědělství, což reportáže v novinách i v televizi patřičně nafouknutě a budovatelsky hlásaly jako aksiom i v době, kdy tomu tak už zdaleka nebylo. Slovo žně se tak stalo metaforou, symbolizující špičku celoročního snažení i v jiných oborech. V tomto metaforickém významu...

Kategorie: Nezařazené

Ekonomika pěstování lnu přadného v České republice

V České republice je pěstován převážně len přadný. Podle čtyřstupňového vymezení zón vhodnosti půd pro pěstování lnu dosahuje I. zóna celkem 587 tis. ha. Nejvyšší zastoupení má první zóna na území bývalého Jihočeského kraje (28,8 % orné půdy), Severomoravského kraje (26,0 % o.p.) a Východočeského kraje (25,4 % o.p.). ...

Kategorie: Nezařazené

Evropská premiéra herbicidu Attribut v ČR

Obilniny, které jsou celosvětově největší kulturou a podílejí se tak značnou měrou na výživě lidstva, si jistě zaslouží pozornost nejen pěstitelů a šlechtitelů, ale i chemického průmyslu, bez něhož by bylo jejich intenzivní pěstování nemyslitelné. ...

Kategorie: Nezařazené