Filtr

Na jaře proti plevelům v cukrovce

Zaplevelení cukrovky je ovlivněno celým komplexem příčin. Jde o osevní postup (předplodina a její ochrana), předseťovou přípravou půdy, nedodržení agrotechnických termínů atd. I letos se budou mnozí pěstitelé cukrovky zaobírat otázkou, které herbicidy použít k hubení plevelů v této plodině. Jednou z možností je použití přípravků firmy Synthesia. Budou-li herbicidy...

Kategorie: Nezařazené

Biodiverzita registrovaných odrůd kmínu kořenného

V letech 1997 – 2000 probíhaly pokusy s vyhodnocováním odrůdových odlišností u registrovaných odrůd kmínu kořenného (Rekord, Prochan, Kepron), které byly založeny na Šlechtitelské stanici Česká Bělá a v roce 2000 v Agritecu Šumperk. Nejvyšší hodnoty (viz tabulku 1) byly při morfologických rozborech zaznamenány u odrůdy Kepron, a to u...

Kategorie: Nezařazené

Ošetření řepky na jaře a výnosy

Při setí se zakládá produkční schopnost olejky: kompletní porost s 30 – 40 rostlinami na 1 m2 ve fázi růžice s více než 10 listy a mohutným kůlovým kořenem. Taková řepka má schopnost dávat více než pět tun semen z jednoho hektaru. Ale i běžné porosty s více než 60...

Kategorie: Nezařazené

Výskyt zavíječe kukuřičného v roce 2000

Rok 2000 byl rokem s mimořádně suchým a teplým jarem, a to se projevilo i na průběhu náletu a škodlivosti zavíječe kukuřičného. Škodlivé výskyty byly zaznamenány spíše v chladnějších a vlhčích oblastech intenzivního pěstování kukuřice, zatímco v nejteplejších oblastech se díky suchému počasí škodlivost projevila méně. Jaký bude z pohledu...

Kategorie: Nezařazené

Nové invazní plevele

Vzhledem ke způsobům a cestám šíření plevelných druhů a se zřetelem na polohu našeho státu je zřejmé, že jsme vystaveni neustálé invazi plevelných druhů zprostředkovaně z celého světa v závislosti na komoditách, ve kterých se vyskytují plevelné diaspory. Mnoho plevelných druhů však pochází ze subtropických a tropických oblastí, a proto...

Kategorie: Nezařazené

Ochrana proti plevelům v porostech máku setého

Mák setý (Papaver somniferum L.) patří v ČR k tradičně pěstovaným plodinám s rostoucími plochami pěstování. V posledních letech výměry značně kolísaly a to se projevilo i na výkupních cenách makových semen. Ty se měnily od 22 tisíc Kč za 1 t v roce 1999/00, kdy byla produkce 28 tisíc...

Kategorie: Nezařazené

Používání herbicidů v České republice

Herbicidy jsou nejpoužívanější kategorií přípravků na ochranu rostlin v České republice. Podle šetření terénní služby Státní rostlinolékařské správy se v roce 2000 použilo téměř šest tisíc tun hotových produktů, což představuje 2,6 tisíce tun účinných látek herbicidů a desikantů. Z celkového podílu všech spotřebovaných pesticidů v zemědělství tvoří přípravky proti...

Kategorie: Nezařazené

Šednutí dužniny hlíz zhoršuje kvalitu brambor

V týdeníku Zemědělec jsme již několikrát informovali o zhoršené kvalitě konzumních brambor z loňské sklizně, která způsobuje problémy s jejich uplatněním na trhu.Doc. Ing. Vlastimil Rasocha, CSc., z Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě nás informoval o tom, že jednou z příčin zhoršení kvality konzumních brambor je poměrně vysoký výskyt...

Kategorie: Nezařazené