Filtr

Mořidla RAXIL – krok k vyšším výnosům jarního ječmene

Intenzivní zemědělská výroba se neobejde bez používání kvalitních certifikovaných osiv. Taková osiva dávají záruku jak vysokého výnosu, tak i požadované kvality produkce. Kvalitní osivo by mělo být mořeno. Moření osiv je jedním ze základních prvků pěstební technologie polních plodin. Efektivně chrání mladé vzcházející rostlinky před chorobami a také podporuje jejich...

Kategorie: Nezařazené

Odrůdová skladba jarní pšenice

V roce 2001 byly Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále ÚKZÚZ) na základě zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin zaregistrovány tři nové odrůdy jarní pšenice (Bruncka, Corso a Vinjett) a ve Státní odrůdové knize je tak zapsáno k 1. 12. 2001 deset odrůd jarní pšenice.

Kategorie: Nezařazené

Obměna osiv a její úloha ve výrobě

Co to vůbec je obměna osiva? Jednoduchá odpověď by byla, že je zaseto osivo, které zemědělec nakoupí od specializovaných semenářských nebo šlechtitelských firem nebo jejich dealerů a jeho kvality jsou potvrzeny úřední nebo firemní autoritou. ...

Kategorie: Nezařazené

Vliv provenience osiva na kořenový systém sóji

Sója je pěstována pro obsah oleje a pro vysoký obsah proteinů jako potravina, ale i krmná plodina. V České republice zaujímá poměrně malé plochy, a to zejména na Moravě. I když je sója na naše poměry teplomilná plodina, patří mezi rostliny nejvíce adaptabilní na podmínky vnějšího prostředí.

Kategorie: Nezařazené

Česko-slovenská spolupráce při průzkumu a sběru genofondu rostlin

Studium a následné využívání zdrojů biologické diverzity je dlouhodobým a celosvětově platným programem, který i následujícím generacím umožní pracovat s biologickým materiálem, jenž by byl jinak nenávratně ztracen. Zdroji biodiverzity jsou především genofondy původně pěstovaných druhů, planých ekotypů, ale i současné či starší sortimenty již vyšlechtěných odrůd. ...

Kategorie: Nezařazené

Osivo řepky – změna, či setrvalý stav?

Na výše uvedenou otázku lze odpovědět zcela bez váhání, neboť změn týkajících se osiva řepky je dokonce několik. Protože však tato problematika bude aktuální zejména v létě příštího roku, vyjádřím se k ní nyní pouze velmi stručně.

Kategorie: Nezařazené

Kvalitní ječmen, kvalitní slad

Podle odborníků z brněnského Sladařského ústavu je loňský ročník sladovnického ječmene kvalitativně dobrý, v oblastech s časnou sklizní dokonce velmi dobrý. Rozbor 167 vzorků sladovnického ječmene ukázal obsah bílkovin a škrobu, který dává předpoklad velmi dobrého extraktu sladu. ...

Kategorie: Nezařazené

Postavení jarní pšenice v českém obilnářství

Jarní pšenice je považována obvykle za doplněk k ozimé pšenici. Seje se v případech, kdy nebylo možné naplnit osev ozimé pšenice pro nepřízeň počasí na podzim, po pozdě sklizených předplodinách, nebo po špatném přezimování ozimé pšenice. Jsou ještě další příčiny, například ekonomické, když je naděje na dobrou cenu a odbyt...

Kategorie: Nezařazené