Filtr

Listová výživa hnojivy Klomag a Lamag

Dlouhodobé nepříznivé trendy v zemědělství nutí pěstitele k neuměrnému omezování vkladů do výživy rostlin. Tím neustále narůstá schodek v poměru jednotlivých živin důležitých pro zdravý a harmonický vývoj rostlin. Jednostranné hnojení rostlin a půdy dusíkem a omezování dávek ostatních živin má za následek narůstání problémů se zdravotním stavem a pokles...

Kategorie: Nezařazené

Choroby jarního ječmene a ochrana proti nim

Pěstování jarního ječmene je v posledních letech poznamenáno nízkými výnosy a zejména rok 2000 byl velmi neúspěšný . Plochy pěstování a výnosy v posledních letech stagnují. K nezájmu o intenzivní pěstování přispěl i propad cen sladovnického ječmene v roce 1999 a velmi váhavé a opožděné sdělení ceny v roce 2000....

Kategorie: Nezařazené

Pěstování pšenice pro produkci škrobu

Škrob je označován za jednu ze strategických surovin budoucnosti, která nemá konkurenci a stává se nezastupitelnou. Jeho spotřeba každoročně narůstá jak v potravinářském, tak v nepotravinářském využití. Zejména rychle narůstá spotřeba v průmyslovém zpracování, kde činí roční přírůstek až 6,5 %. Největší využití je v papírenském, textilním a chemickém průmyslu,...

Kategorie: Nezařazené

Spojená aplikace minerálních hnojiv a biopreparátu Supresivit

Již třetím rokem probíhají na hnědozemní půdě ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, Praha – Ruzyně, a na degradované černozemi ve Výzkumném ústavu pícninářském, Troubsko u Brna, polní pokusy. U ozimé pšenice a jarního ječmene jsou aplikována minerální hnojiva (ledek amonný s vápencem – LAV a NPK) společně ve směsi s...

Kategorie: Nezařazené

Množení osiv a sadby v ČR z pohledu posledního desetiletí (8. část seriálu)

Trávy Přehledem o množení trav zakončujeme několikadílný příspěvek o vývoji semenářství v ČR. Jeho účelem bylo připomenout profesionálním dodavatelům osiv a sadby i odběratelům této produkce nejen změny uplynulých deseti let charakterizované dosud nebývalým obohacením sortimentu, poklesem ploch množení i nedobrými praktikami množitelské praxe s negativními dopady pro tuzemské šlechtění,...

Kategorie: Nezařazené

Cesty ke zvýšení produkce cukrovky

Cukrovka reaguje na omezující faktory, zejména na stresy, specifickými reakcemi, jež mají zpravidla za následek depresi výnosu a zhoršení jakosti finálního produktu. Produkční schopnosti současných odrůd není v našich podmínkách plně využíváno. Ztráty a rezervy představují 31 % výnosu bulev a 32 % výnosu polarizačního cukru. Je nezbytné znát omezující...

Kategorie: Nezařazené

Ke šlechtění olejnopřadného a olejného lnu

Šlechtění olejného lnu bylo v ČR znovu rozpracováno v polovinědevadesátých let v souvislosti s hledáním možností zvyšování využití lnu jako takového. Hledaly se nové kvalitativní vlastnosti, které by daly lnu nový význam a nové postavení ve skupině minoritních plodin. Proto jsou ve firmě AGRITEC s.r.o. Šumperk od roku 1994 rozpracovávány...

Kategorie: Nezařazené

Proti houbovým chorobám obilnin

Hodnotíme-li úroveň ochrany obilnin za poslední dva tři roky, nelze přehlédnout trend vyšší spotřeby fungicidů a zvyšujícího se objemu finančních prostředků vložených pěstiteli do ochrany proti houbovým chorobám. Překvapivě i v roce 2000, který byl poznamenán katastrofálním suchem, jsme viděli řadu porostů silně napadených listovými chorobami, u kterých se aplikace...

Kategorie: Nezařazené

Sladovnická jakost ozimého ječmene

Diskuse o využitelnosti odrůd ozimého ječmene jako suroviny pro sladovnický průmysl nabývají či ztrácejí na intenzitě především s úrovní kvality a kvantity sklizně jarního sladovnického ječmene. Problémy s množstvím a jakostí jarního sladovnického ječmene ze sklizňového ročníku 2000 tuto diskusi opět otevřely. Tentokrát však je na straně příznivců ozimého ječmene...

Kategorie: Nezařazené