Filtr

Vliv hnojení na organickou hmotu v půdách České republiky

Půdní organická hmota je jedním z hlavních faktorů kvality půdy. Její složení i obsah v půdě ovlivňují místní podmínky a antropogenní faktory. Organické a minerální hnojení ovlivňují obsah půdní organické hmoty odlišným způsobem – pravidelná aplikace statkových hnojiv přispívá k akumulaci organického uhlíku v půdě, zatímco samotné minerální hnojení dusíkem...

Kategorie: Výživa rostlin

Rané hybridy slunečnice pro příští rok

V loňském roce se průběh počasí vyvíjel opět mimo očekávání. Březen byl teplotně silně nadnormální, avšak srážkově průměrný. První vlna sucha ČR zasáhla již v dubnu, který byl teplotně nadnormální a současně srážkově silně pod normálem. V termínu seté porosty slunečnice vykazovaly nerovnoměrnou vzcházivost, která se dále promítla do nerovnoměrného...

Kategorie: Komerční prezentace, Olejniny

Jarní ječmen a sucho

Podle údajů ministerstva zemědělství USA (USDA) z 8. 11. 2019 činí produkce světa u ječmene zhruba 155,8 mil. tun. Asi ze 40 % se pěstuje v EU-28, která nemá ani 7 % světového lidstva. Dále následují Rusko přibližně s 13 %, Kanada či Ukrajina zhruba s 6,3 % či Austrálie...

Kategorie: Obiloviny

Příprava a zpracování půdy s důrazem na protierozní opatření

V zemědělské praxi se uplatňují při zpracování půdy a zakládání porostů hlavních polních plodin takové agrotechnické zásahy a postupy, které jsou charakteristické zejména redukcí hloubky a intenzity zpracování půdy, ve spojování pracovních operací včetně setí, ponecháním zbytků rostlin na povrchu nebo ve svrchní vrstvě půdy, či zakládáním meziplodin po sklizni...

Kategorie: Půda

Hraboš se dále množí

Populace hraboše dále rostly i v průběhu listopadu. Ukazuje to monitoringu výskytu škodlivých organismů, který vydává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Problémy s přemnoženými hraboši přetrvávají na Moravě přetrvávají, objevují i vyšší počty v celé řadě českých okresů.

Kategorie: Ochrana rostlin

Metoda biologického strip till – biodrilling

Jako v každé lidské činnosti je i v zemědělství nejdůležitější načasování. Termín setí, termín hnojení, termín chemické ochrany, termín sklizně… a samozřejmě termín zpracování půdy, ten by bez ohledu na agrotechnický termín, měl vycházet zejména ze stavu půdy a to z její vlhkosti. Obsah vody v půdě, čili půdní vlhkost...

Kategorie: Agrotechnika

České semenářství trav a jetelovin dnes

Výměra trav pěstovaných na semeno se v posledních deseti letech příliš nemění a pohybuje se kolem hranice deseti tisíc hektarů. Podle poslední výroční zprávy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského z roku 2019 činila sklizňová plocha devatenácti pěstovaných trav na semeno v roce 2018 necelých 9800 ha, ale oproti roku...

Kategorie: Pícniny, Travní porosty

Sýček obecný: indikátor zdravé krajiny na pokraji vyhynutí

Sýček obecný (Athene noctua), staršími názvy i kulich, puťák, skujíček, puvík, je drobná sova z čeledi puštíkovitých (Strigidae). Ještě na začátku minulého století byl široce rozšířeným druhem a byl uváděn jako naše nejběžnější sova. Druh nyní balancuje na pokraji vyhynutí s celkovou velikostí populace nepřesahující 130 hnízdních párů. Situace je...

Kategorie: Zemědělec - správce krajiny

Protierozní využití pícnin

Erozně ohrožené plochy zaujímají více než polovinu výměry v České republice, z tohoto důvodu je vhodné provést opatření, která podpoří protierozní schopnost půd a zároveň budou aplikovatelná podle místních podmínek na erozně ohrožených plochách. Existuje velká řada možností, jak lze danou problematiku řešit. Naším záměrem je však představit jednu z...

Kategorie: Agrotechnika, Pícniny