Opatření způsobila pokles hrabošů, obavy z hromadných otrav necílových organismů se nenaplnily

Kalamitní výskyt hraboše polního sužoval Česko v roce 2019 a přetrval do jarních měsíců roku 2020. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský proto letos v předjaří reagoval mimořádnými opatřeními ke snížení hospodářských škod. Výjimečné a dočasné povolení aplikace vyšších dávek rodenticidů včetně možnosti jejich povrchového rozmetání na nejhůře postižených pozemcích tak umožnilo zemědělcům lokálně snížit výši škod. K hromadným otravám necílových živočichů přitom nedošlo, uvedla to tisková mluvčí ÚKZÚZ Ivana Kršková.

Mimořádná opatření ÚKZÚZ proti přemnoženému hraboši

V roce 2019 došlo na území ČR k mimořádným výskytům hraboše polního, což bylo zejména na střední a jižní Moravě příčinou hospodářsky významných škod. Gradace hraboše polního pokračovala po celou mírnou zimu 2019/20 a jaro 2020.  Pro období 13. února až 11. června 2020 proto ÚKZÚZ ve spolupráci se SZÚ vydal mimořádná opatření proti přemnoženému hraboši s cílem umožnit zemědělcům alespoň částečně snížit hospodářské škody zejména na pícninách, ozimých plodinách a trvalých kulturách. V tomto období bylo možno použít rodenticidy výše uvedenými způsoby max. 3x a pouze za podmínky kalamitního přemnožení hraboše na daném pozemku. V případě rozhozu rodenticidu na povrch byla aplikace navíc podmíněna předchozím ověřením kalamitního stavu hraboše na dotčeném pozemku na základě terénního šetření ÚKZÚZ.

V čem bylo přemnožení hraboše mimořádné

Klíčovou příčinou přemnožení hraboše v letech 2018-2019 nebyly celkově dosažené počty hrabošů, které byly srovnatelné např. s rokem 2014, nýbrž dlouhodobě pro hraboše příznivý průběh počasí vyznačující se především mírnou zimou 2018/2019. Průběh počasí významně ovlivnil celkové načasování gradace hraboše polního, která tak započala o 3 měsíce dříve a právě v tomto období nastartovala významné hospodářské škody na plodinách. Podobně příznivý byl i průběh podzimu 2019 a zimy 2019/2020, kdy průběh počasí neměl obvyklý negativní dopad na populace hrabošů na našem území. Intenzita výskytu tohoto škůdce se nedržela pod prahem škodlivosti, nýbrž mnohonásobně převyšovala práh škodlivosti a existovalo značné riziko dalších hospodářsky významných škod na zemědělských porostech.

Úbytek množství hraboše v roce 2020 byl proto velmi pozvolný a nebylo možné se spoléhat na prudký přirozený pokles početnosti během zimy. Pokud by se jarní počasí vyvíjelo obdobně jako v roce 2019, mohlo opět dojít k prudkému nárůstu početnosti a značným škodám.

Další informace dostupné z http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_opatreni-zpusobila-pokles-hrabosu.html*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *