Omezení šíření rezistence chundelky metlice vůči herbicidům

Rezistence plevelů vůči herbicidům se dotýká téměř celého zemědělského sektoru – samotných pěstitelů, zemědělských poradců, vědců a také zemědělské výroby. Panuje obava, že v extrémních případech rezistence nebudou mít pěstitelé k dispozici plnohodnotné chemické prostředky, tedy účinné herbicidy, které by jim pomohly efektivně udržet porosty v bezplevelném stavu a zabránit velkým ztrátám na výnosech.

Rezistence je zemědělskou veřejností často vnímána jako problém konkrétní účinné látky. To je však jen mylná představa, kterou jsme si vytvořili ve snaze zjednodušit problematiku rezistence. Je potřeba si uvědomit, že rezistence je vlastně výsledkem reakce plevelů na podmínky současného pěstování plodin. Dochází k ní v oblastech, kde byly dlouhodobě pravidelně používány tytéž herbicidní látky se stejným mechanismem účinku.

Rezistence se vyvíjela velmi pozvolna. V řadě případů, kdy bylo pozorováno selhávání účinnosti, bylo jedinou obranou pouze zvýšení dávky herbicidů. Téměř nikdo nepřemýšlel o tom, proč zvýšení dávek přineslo kýžený efekt. Nepřipouštěli jsme si, že v půdě je obrovská zásoba semen citlivých biotypů plevelů. Po aplikaci herbicid zafungoval na citlivé rostliny, ale rezistentní zůstaly nepoškozené. Mohly se dále reprodukovat, zatímco citlivé uhynuly. Postupem let klesalo zastoupení citlivých biotypů, počet jejich semen v půdní zásobě se výrazně zmenšoval, a proti tomu rostla rezistentní populace.

V České republice bylo dosud zaevidováno 16 druhů plevelů rezistentních vůči herbicidům. Jejich seznam uvádíme v tabulce. Většina z nich je rezistentní proti triazinům, které se v ochraně rostlin už nepoužívají, nebo jde o plevele s nižším významem pro zemědělskou výrobu.

Největší nebezpečí představuje zvyšující se rozsah výskytu populací chundelky metlice (Apera spica-venti) rezistentních vůči inhibitorům ALS (sulfonylmočovinám), a to napříč celou Českou republikou.

V oblasti jižních Čech začínají přibývat problémy s účinností sulfonylmočovin na psárku polní (Alopecurus myosuroides) v porostech obilnin. První rezistentní populace psárky byly zachyceny teprve nedávno (Hamouzová a kol., 2009, Mikulka a kol., 2011). Vzhledem k tomu, jak závažná situace s rezistentní psárkou je v sousedním Německu, neměli bychom antirezistentní strategii rozhodně podceňovat.

Proč se vyvinula tak silná rezistence chundelky metlice k sulfonylmočovinám?

Sulfonylmočoviny (především účinná látka chlorsulfuron) byly nejpoužívanějšími v ochraně obilnin herbicidy po řadu let. Jejich výhodou byla možnost aplikace na podzim i na jaře, a to jak preemergentně, tak časně post-
emergentně. Navíc se používaly v malých hektarových dávkách, ve kterých vykazovaly široké spektrum účinku na plevele, a patřily mezi přípravky s dobrou selektivitou. Postupně však začalo přibývat případů selhání jejich účinnosti.

Jakým problémům musíme čelit v souvislosti s rezistencí?

Rezistence plevelů vůči herbicidům je především velký ekonomický problém. Představuje totiž vysoké náklady na ošetření proti plevelům, používání většího počtu herbicidů, změny v osevním sledu, nižší výnosy a nakonec pokles zisku. Dalším problémem je ekologie. Rozsáhlé používání herbicidů znamená i vyšší zátěž pro životní prostředí a také se zvyšuje riziko půdní eroze způsobené intenzivním zpracováním půdy.

Logicky tedy vyvstává otázka, zda lze rezistenci opravdu zabránit? Vývoji rezistence nelze zcela zabránit, ale je možné ji omezit. K tomu je zapotřebí důsledně dodržovat antirezistentní strategii, ke které patří:

Správné střídání plodin – je nutné vyhnout se pěstování dvou až tří ozimých plodin ve sledu za sebou.

Zpracování půdy – semena chundelky metlice nejlépe klíčí na povrchu půdy a z vrchních vrstev ornice. Při předseťovém zpracování půdy by se měla uplatňovat orba, protože semena chundelky zaklopená orbou hlouběji do půdy nemají možnost vzcházet, často odumírají již v průběhu roku, a tak nejsou základem pro rezistentní potomstvo.

Výběr vhodných herbicidů je základním klíčem k úspěchu v boji proti rezistentní chundelce metlici. Správné je střídat herbicidy s odlišným způsobem účinku. Dávky herbicidu by neměly být zvyšovány nad doporučovanou úroveň. Vhodné je pro antirezistentní strategii i použití tank-mix kombinací, při kterých dochází vždy k aplikaci minimálně dvou účinných herbicidních látek.

Společnost Syngenta doporučuje pro jarní postemergentní ošetření herbicid Axial Plus s účinnou látkou pinoxaden. Axial Plus je schopen vysoce účinně potlačit jak rezistentní typy chundelky metlice, tak čelit vysokému zaplevelení.

 

Ing. Renata Salavová, Syngenta Czech and Slovakia

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *