Nový škůdce polních plodin – nutrie říční

V současné době se stále častěji na zemědělské půdě setkáváme s nutrií říční (Myocastor coypus). Nutrie říční jako nepůvodní druh pocházející z Jižní Ameriky si v naší krajině nalezla vhodné podmínky k životu. V naší krajině jsou jejím biotopem především břehové porosty v okolí vodních toků a vodních ploch v níže položených oblastech, které obvykle navazují na zemědělskou půdu. Vzhledem k velké reprodukční schopnosti a vysoké spotřebě potravy se stává významným škůdcem polních plodin, informují v časopise Úroda Ing. Jan Štrobach a doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně.

Jak uvádějí autoři článku, v podmínkách České republiky dochází k poškozování porostů polních plodin po celou dobu vegetace. Nutrie poškozuje veškeré pěstované plodiny od zeleniny přes řepku, řepu cukrovou, obilniny, ale ani mladé vzcházející rostliny kukuřice nebývají poškození ušetřeny. Na poškozené plochy se pravidelně vrací a porosty po opakovaném spásání nejsou schopny takové regenerace, která by vyrovnala ztrátu na konečném výnosu. Nejvíce patrné jsou škody způsobené na začátku vegetace na porostech ozimých plodin, později na porostech jarních obilnin. Poškození se podobá pečlivě vysečeným kruhům s průměrem mnohdy dosahujících deset a více metrů. Obdobné je poškozování porostů ozimých řepek. Při narušení terminálu dochází sice k regeneraci rostlin, ale růst je oproti zdravým rostlinám značně opožděný. V horším případě dochází k hnití a hynutí celých rostlin.

V pokročilejší vegetační době jsou porosty nutriemi sešlapávány a přednostně jsou spásány energeticky bohatší části rostlin, jako jsou například klasy se zrnem. Oblíbenou potravou jsou také bulvy řepy cukrové nebo většina druhů zeleniny. Mnohdy z neznalosti situace dochází k záměně se škodami působenými prasetem divokým. V tomto případě je nutné se zaměřit na pobytová znamení, podle kterých lze škody nutriemi přesně identifikovat. Jedná se především o stopy, trus a způsob poškození plodiny.

Vzhledem k tomu, že nutrie říční doposud není zařazena v seznamu zvěře podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, nemohou uživatelé honiteb požadovat náhradu škody za zničené porosty nutriemi u uživatelů honiteb, doplňují odborníci.*

Více informací přináší březnové vydání časopisu Úroda (3/2019).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *