Novinky v odrůdové skladbě pšenice ozimé

Pšenice ozimá podle údajů Českého statistického úřadu zaujímala ve sklizňovém roce 2001 celkem 873,5 tis. hektarů orné půdy, což v rámci obilnin činilo 54% podíl na pěstitelských plochách. Výnosy zrna v praxi nejsou dosud korektně vyhodnoceny. Dle výsledků Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského však můžeme konstatovat, že letošní ročník byl v pokusech vůči předchozímu výnosnější o 6 %.

Zvýšení výnosu bylo způsobeno zejména zvýšením počtu produktivních stébel (o 98 na m2), neboť hmotnost 1000 zrn byla naopak o 0,5 g nižší. Negativně se na letošní sklizni podepsal průběh počasí (vlhko a chladno) v období dozrávání a sklizně. Důsledkem bylo, že ročník 2001 byl v pokusech ve zralosti o 11 dnů pozdnější než předchozí a v praxi se na mnoha místech sklízely porosty s vizuálně porostlými klasy. Negativní dopad na výnos i kvalitu je v tomto případě zřejmý.

Současná odrůdová skladba
V říjnu 2001 bylo ve Státní odrůdové knize ČR zapsáno 52 odrůd pšenice ozimé. Z tabulky 1 je zřejmé, že podíl jakostních kategorií A, B a C je velmi vyrovnaný, nejjakostnější kategorie E je zastoupena výrazně méně, tři starší odrůdy již nejsou v novém systému jakosti sledovány (údaj „-“). Z pohledu původu lze konstatovat, že domácí odrůdy, představující 44 % sortimentu, mají rozhodující podíl v jakostních kategoriích E, A, a B. Naopak zahraniční odrůdy dominují kategorii C (nevhodné k výrobě kynutých těst). Druhou zemí z hlediska počtu v ČR registrovaných odrůd je Německo, těsně následované sortimentem odrůd ze Slovenska, z nichž mnohé vznikaly ještě ve společném státě. Desetina sortimentu je tvořena odrůdami z Holandska, zastoupení v našem seznamu registrovaných odrůd mají ještě Francie, Rakousko a Velká Británie.
Zastoupení jednotlivých odrůd v rostlinné výrobě není u nás již systematicky sledováno. Jako nepřímý ukazatel rozšíření odrůdy v praxi lze využít informaci o jejím množení. Tato informace je však limitována nízkou obměnou osiva a lze předpokládat, že zastoupení nepekařských odrůd v praxi bude díky tzv. farmářskému osivu vyšší. Vývoj podílu jednotlivých odrůd na množitelských plochách je prezentován v tabulce 2.

Novinky
V období posledních dvou let bylo nově registrováno osm odrůd ozimé pšenice, jejichž významné hospodářské vlastnosti budou dále prezentovány. Jednou z podmínek pro registraci odrůd pšenice je zjištění jejich užitné hodnoty. Pro tento účel ÚKZÚZ zakládá každoročně maloparcelní odrůdové pokusy, jež jsou u ozimé pšenice rozloženy tak, aby jejich výsledky reprezentovaly všechny významné zemědělské výrobní oblasti. Pouze v pícninářské oblasti nejsou pro registraci z důvodu nedostupnosti pokusných lokalit pokusy zakládány. Vlastnosti odrůdy jsou ve všech pokusech zjišťovány při dvou intenzitách pěstování: základní (bez fungicidů, morforegulátorů, základní dávka dusíku) a zvýšené (dvě až tři ošetření fungicidy, užití morforegulátorů dle potřeby, zvýšená dávka dusíku).
Průměrné výnosy zrna odrůd ze sklizní 1999-2001 jsou graficky prezentovány dle jednotlivých oblastí (graf1-4) Upozorňujeme, že jde o výsledky z pokusů pro registraci a nejsou zde využity veškeré dostupné provedené pokusy, neboť chceme prezentovat výsledky zejména nově registrovaných odrůd, které nebyly dosud zkoušeny v celé síti pokusů. Jejich další významné hospodářské vlastnosti jsou uvedeny formou slovního popisu. Informace o vlastnostech ostatních zkoušených registrovaných odrůd jsou obsaženy v publikaci Přehled odrůd obilnin (ÚKZÚZ).

Odrůdy registrované v roce 2000

Complet
Pekařská pozdní až velmi pozdní odrůda.
Rostliny vysoké, středně až méně odolná proti vyzimování, středně až méně odolná proti poléhání.
Zrno středně velké, objemová hmotnost velmi vysoká.
Středně až méně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení padlím travním v klasu a braničnatkami na listu, středně odolná až odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu a rzí pšeničnou.
Dle provokačních testů je odolná proti napadení rzí plevovou, méně odolná až náchylná k napadení rzi travní.
Pekařská jakost kategorie A – kvalitní. Objem pečiva střední, obsah N-látek nízký, hodnota SDS testu střední, vaznost mouky střední, hodnota čísla poklesu velmi vysoká. Je středně odolná proti porůstání zrna v klasu.
Udržovatel: Saatzucht Firlbeck KG, D
Zástupce v ČR: Selekta, a.s.

Drifter
Pekařská pozdní odrůda.
Rostliny středně vysoké, méně odolná proti vyzimování, středně odolná proti poléhání.
Zrno středně velké, objemová hmotnost vysoká.
Středně odolná až odolná proti napadení padlím travním na listu, braničnatkou plevovou v klasu a rzí pšeničnou. Středně odolná proti napadení padlím travním v klasu a braničnatkami na listu.
Dle provokačních testů je odolná proti napadení rzí plevovou, méně odolná proti napadení rzi travní.
Pekařská jakost kategorie A/B – kvalitní až chlebová. Objem pečiva vysoký, obsah N-látek stření, hodnota SDS testu střední, vaznost mouky střední, hodnota čísla poklesu velmi vysoká. Je odolná proti porůstání zrna v klasu.
Udržovatel: Nickerson Pflanzenzucht GmbH, D
Zástupce v ČR: SELGEN, a.s.

Ludwig
Pekařská polopozdní odrůda.
Rostliny velmi dlouhé, středně odolná až odolná proti vyzimování, středně odolná proti poléhání.
Zrno velké, objemová hmotnost velmi vysoká.
Středně až méně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně až méně odolná proti napadení braničnatkami na listu, středně odolná až odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná proti napadení rzí pšeničnou.
Dle provokačních testů je méně odolná proti napadení rzí plevovou, méně odolná až náchylná k napadení rzi travní.
Pekařská jakost kategorie E/A – elitní až kvalitní. Objem pečiva vysoký, obsah N-látek střední, hodnota SDS testu velmi vysoká, vaznost mouky vysoká, hodnotu čísla poklesu velmi vysoká. Je středně odolná proti porůstání zrna v klasu.
Udržovatel: Probstdorfer Saatzucht GmbH, A
Zástupce v ČR: OSEVA PRO s.r.o.

Sulamit
Pekařská polopozdní odrůda.
Rostliny středně dlouhé, středně odolná proti vyzimování, odolná proti poléhání.
Zrno středně velké, objemová hmotnost velmi vysoká.
Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná až odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně až méně odolná proti napadení braničnatkami na listu, středně odolná proti proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, méně odolná proti napadení rzí pšeničnou.
Dle provokačních testů je odolná proti napadení rzí plevovou, méně odolná proti napadení rzi travní.
Pekařská jakost kategorie E – elitní. Objem pečiva vysoký., obsah N-látek stření, hodnota SDS testu velmi vysoká, vaznost mouky vysoká, hodnota čísla poklesu velmi vysoká. Je odolná proti porůstání zrna v klasu.
Udržovatel: SELGEN, a.s., ŠS Stupice

Odrůdy registrované v roce 2001

Banquet
Pekařská poloraná odrůda.
Rostliny středně vysoké, odrůda dle provokačních testů středně odolná až odolná proti vyzimování, odolná proti poléhání. Zrno středně velké až velké.
Méně odolná proti napadení padlím travním na listu. Středně až méně odolná proti napadení braničnatkami na listu. Středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu. Méně odolná proti napadení rzí pšeničnou.
Dle provokačních testů náchylná k napadení rzí plevovou a středně odolná proti napadení rzí travní.
Pekařská jakost kvalitní (kategorie A). Objem pečiva vysoký, obsah N-látek nízký, hodnota SDS testu velmi vysoká, vaznost mouky střední, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost velmi vysoká. Méně odolná proti porůstání zrna.
Udržovatel: MONSANTO ČR s.r.o., ŠS Branišovice

Batis
Pekařská pozdní odrůda.
Rostliny vysoké, odrůda dle provokačních testů středně odolná proti vyzimování, středně odolná proti poléhání. Zrno velké.
Středně odolná proti napadení padlím travním na listu. Středně odolná až odolná proti napadení padlím travním v klasu. Středně odolná proti napadení braničnatkami na listu. Středně odolná až odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu. Odolná proti napadení rzí pšeničnou.
Dle provokačních testů odolná proti napadení rzí plevovou a méně odolná proti napadení rzí travní.
Pekařská jakost kvalitní (kategorie A). Objem pečiva střední, obsah N-látek nízký, hodnota SDS testu velmi vysoká, vaznost mouky vysoká, hodnota čísla poklesu velmi vysoká, objemová hmotnost velmi vysoká. Odolná proti porůstání zrna.
Udržovatel: Fr. Strube Saatzucht KG Söllingen, D
Zástupce v ČR: SAATEN – UNION CZ s.r.o.

Svitava
Pekařská poloraná až polopozdní odrůda.
Rostliny nízké, odrůda dle provokačních testů středně odolná proti vyzimování, středně odolná až odolná proti poléhání. Zrno velké.
Středně odolná proti napadení padlím travním na listu a v klasu. Méně odolná proti napadení braničnatkami na listu. Středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu. Méně odolná proti napadení rzí pšeničnou. Dle provokačních testů odolná proti napadení rzí plevovou, středně až méně odolná proti napadení rzí travní.
Pekařská jakost chlebová (kategorie B). Objem pečiva střední, obsah N-látek střední až nízký, hodnota SDS testu střední, vaznost mouky vysoká, hodnota čísla poklesu velmi vysoká, objemová hmotnost velmi vysoká. Středně odolná proti porůstání zrna.
Udržovatel: SELGEN, a.s., ŠS Stupice

Windsor
Polopozdní až pozdní odrůda nevhodná pro pekařské využití.
Rostliny nízké, odrůda dle provokačních testů méně odolná proti vyzimování, odolná proti poléhání. Zrno středně velké.
Středně odolná proti napadení padlím travním a braničnatkami na listu a v klasu. Středně odolná proti napadení rzí pšeničnou. Dle provokačních testů odolná proti napadení rzí plevovou.
Udržovatel: Saatzucht J. Breun GdbR, D
Zástupce v ČR: MONSANTO ČR s.r.o.

Závěr
Sortimentem registrovaných odrůd pšenice ozimé je zastoupena škála významných odrůdových vlastností, zejména jakosti, ranosti a výkonnosti v konkrétní výrobní oblasti. Pěstitel i zpracovatel tak má k dispozici dostatečně široký sortiment odrůd, srovnatelný se sortimenty okolních evropských zemí, aby mohl na základě korektních informací sestavit optimální odrůdovou skladbu, odpovídající jeho podnikatelskému záměru. Aktuálnost našeho sortimentu lze doložit informací o tom, že více než polovina odrůd není starší šesti let.

Text a foto

Ing. Daniel Jurečka, ÚKZÚZ Brno

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *