Mladí vědci prezentovali výsledky

Na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně proběhl 6. a 7. listopadu v pořadí 26. ročník mezinárodní vědecké konference MendelNet. V rámci deseti odborných sekcí doktorandi prezentovali více než stovku aktuálně řešených vědecko-výzkumných témat. Nejlepší z nich byli následně oceněni.

Konferenci zahájil děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., který uvedl, že po loňském 25. výročí konference si letos připomínáme ještě důležitější výročí, a to prvních sto let Agronomické fakulty. Ve svém úvodním slově vyzdvihl lidský potenciál konference od nováčků po zkušené výzkumníky, resp. od studentů po jejich školitele a ocenil také práci organizátorů.

Konferenci MendelNet zajišťuje organizační výbor, v jehož čele stojí již několik let doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D., proděkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Výzkumná témata letos mohli účastníci prezentovat v rámci deseti odborných sekcí. „Prezentované příspěvky, respektive jejich fulltextové verze, které prošly recenzním řízením, budou součástí sborníku. Ten je pravidelně zasílán k evaluaci pro zařazení do databáze Web of Science společnosti Clarivate Analytics. Primárním posláním konference MendelNet je podílet se na výchově mladých vědeckých pracovníků, tedy doktorandů a motivovat je. Zároveň chceme předcházet srážkám s realitou, která nastává při prvním kontaktu s redakcemi vědeckých časopisů, ve kterých musí doktorandi publikovat výsledky své práce. V neposlední řadě podporujeme jejich zdravou soutěživost a nabízíme platformu k neformální diskuzi. Je to taková předpříprava na podobné zahraniční akce,“ informoval doc. Cerkal. Na letošní konferenci se registrovalo celkem 161 účastníků, z toho 19 ze zahraničí. Odevzdáno bylo 163 příspěvků, rozdělených podle zaměření do sekcí: Rostlinná produkce, Živočišná produkce, Rybářství a hydrobiologie, Wildlife Research, Agroekologie a rozvoj venkova, Technologie potravin, Biologie rostlin, Biologie živočichů, Technika a aplikovaná chemie a biochemie. Více na https://www.mendelnet.cz/

Vítězné příspěvky

Vzhledem k rozsahu celé konference v tomto příspěvku blíže představíme pouze tři výsledky výzkumu. Jde o příspěvky ze sekce rostlinná výroba, které odborná komise ocenila jako nejlepší. Na prvním místě se umístila Ing. Dominika Mikušová z Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin s příspěvkem Effects of stabilized nitrogen fertilizers in oilseed rape (Brassica napus L.) growing system.

Druhý nejlepší příspěvek přednesla podle členů hodnoticí komise dané sekce Ing. Veronika Neřádová z Ústavu technologie potravin. Jeho název The formation of grains of coloured wheats after heading předznamenal, že se bude zabývat odrůdami ozimé pšenice se zbarveným zrnem.

O výsledcích pokusu s názvem Comparison of Sentinel–2 and ISARIA winter wheat mapping for variable rate application of nitrogen fertilizers informoval na konferenci Ing. et Ing. Jiří Mezera z Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. V rámci sekce rostlinná výroba se umístil jako třetí.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *