Má bioplyn v budoucnu šanci?

Obor využití bioplynu prochází v poslední dekádě dramatickým vývojem. Po intenzivním rozvoji v období 2005–2014 začala situace v oboru stagnovat a teprve další vývoj rozhodne, zda dojde k jeho zachování v současném rozsahu, jeho útlumu až zániku, nebo k dalšímu rozvoji. Na tom budou mít podíl hlavní hybné síly, které tvoří provozní podpora, cena silové elektřiny a poptávka po biometanu.

Článek kolektivu autorů z firmy ECO trend s. r. o., Praha a z České zemědělské univerzity v Praze, zařazený v časopise Úroda (2/2018), sumarizuje výsledky analýz stávající situace a předpokládaného vývoje hlavních hybných sil oboru, které byly zpracovány v rámci dokumentu Technologický foresight 2020–2040. Technologický foresight (TF) přináší kvalifikovaný odhad možných vývojů budoucnosti. Jeho účelem je získat lepší odhad toho, kde leží potenciální problémy, výzvy nebo příležitosti a nalézt mezi nimi nejzásadnější hybné síly.

Jak autoři v závěru článku uvádějí, ze scénářů a také z provedeného průzkumu mezi provozovateli BPS a dalšími stakeholdery (celkem 106 respondentů) vyplývá, že velmi často bude pro budoucí zachování provozu BPS důležitý zájem o technologie, které rozšiřují možnosti bioplynových stanic, tedy zejména o velký upgrading (čištění) bioplynu na biometan spojený s vtlačováním, nebo o malý upgrading s plnicím zařízení pro vozidla na CNG. Dále se bude jednat o úpravy stávajících bioplynových stanic na špičková energetická zařízení, případně vybavená dostatečně i pro poskytování podpůrných služeb správcům přenosových a distribučních soustav. Zpracování komunálních bioodpadů a dalších náročnějších substrátů přinese důraz na předúpravu, včetně třídicí a separační linky.*

Celý článek naleznete v únorovém vydání časopisu Úroda (2/2018, str. 27–30), autory jsou Ing. Jan Matějka, Ing. Luboš Nobilis, ECO trend s. r. o., Praha, Ing. Mgr. Lukáš Pacek, Ph.D., ČZU v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů.

 

Článek byl zpracován v rámci projektu QJ1630559 Komplexní podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití biomasy při respektování potravinové soběstačnosti, ochrany půdy a řešení konfliktů v rámci suchých period podpořeného Národní agenturou pro zemědělský výzkum Ministerstva zemědělství ČR.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *