Kontroly dodržování zásad integrované ochrany rostlin

Novelizovaný zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči, nařizuje nově všem pěstitelům od 1. 1. 2014 dodržovat osm zásad integrované ochrany rostlin (IOR), definovaných ve vyhlášce č. 205/2012 Sb. Tato povinnost se týká všech pěstitelů bez rozdílu, a to i těch, kteří jsou zařazeni v systémech integrované produkce či ekologického zemědělství.

Jak uvedla Ing. Štěpánka Radová, Ph.D., z oddělení metod integrované ochrany Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, cílem Evropské unie je nejen regulovat používání rizikových pesticidů, ale i zachovat nebo dokonce zvýšit ekonomickou efektivnost pěstebních opatření uplatňováním cíleného managementu zaměřeného na účinnost ochranných opatření a omezení nezdůvodněných aplikací.

Ing. Radová dále připomněla, že začátkem února 2014 budou zprovozněny webové stránky tzv. Rostlinolékařského portálu, kde by měli pěstitelé nalézt veškeré informace k problematice ochrany rostlin z pohledu nových povinností vyplývajících z legislativy. Poskytovatelem těchto stránek je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZUZ). K informacím známých z webových stránek Státní rostlinolékařské správy nově přibudou také metodiky integrované ochrany polních plodin spolu s fotogalerií chorob, škůdců a plodin a také velmi užitečný nástroj tzv. „semafor přípravků“, který bude zobrazovat přípravky podle ekotoxikologických vlastností v barevném rozlišení (červená – rizikový, oranžová – méně rizikový, zelená – bez rizika). Jde o modifikovanou podobu Registru přípravků na ochranu rostlin, který generuje přípravky v návaznosti na škodlivý organismus a plodinu. Nástroj tak umožňuje uživateli rychlou orientaci v seznamu registrovaných přípravků s informací o vlivu přípravků na zdraví lidí, vodní organismy, půdu, necílové organismy a životní prostředí v podobě barevného rozlišení pro jednotlivé atributy.

ÚKZUZ je pověřen mimo jiné i kontrolou dodržování zásad IOR a podle ustanovení budou první kontroly probíhat již v druhé polovině roku 2014. Kontroly nejsou prozatím zahrnuty do kontrol cross compliance a budou se týkat všech pěstitelů bez rozdílu. Výsledkem kontroly bude určitý počet bodů, který odpovídá úrovni praktikovaných zásad. Momentálně se pěstitelé nemusí obávat žádných represí, neuvažuje se o postizích explicitně vyplývajících z nedodržování zásad IOR. Účelem kontroly je objektivní zhodnocení stávajících technologií pěstitele a navrhnout ekonomicky schůdná řešení v případě, že se bodová bilance uživatele pohybuje na hranici bodového hodnocení.

Kontrolní list s průvodcem kontrolním systémem plnění zásad IOR naleznou pěstitelé taktéž na Rostlinolékařském portále. Záměrem je pobídnout pěstitele k autokontrole a nalezení chyb a nedostatků při naplňování zásad IOR bez ohledu na to, zdali byla nebo nebyla provedena kontrola plnění povinnosti orgány státní správy. Cílem tohoto nástroje je nejen zhodnotit úroveň plnění předepsané povinnosti, ale zároveň jej lze brát jako cílenou kampaň zaměřenou na seznámení pěstitelů s prvky kontrol, které se stanou v blízké době součástí kontrol cross compliance.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *