Archiv pro rubriku: Půda

Filtr

Zpracování půdy po sklizni obilnin a řepky při vysokých teplotách vzduchu

Po sklizni obilnin se doporučuje co nejdříve provést podmítku a vytvořit vhodné podmínky pro vzcházení výdrolu a plevelů. Jestliže je následnou plodinou řepka, je třeba, pokud to umožňuje stav půdy, vzcházení výdrolu podpořit přikulením nebo použitím půdních pěchů přímo při provádění podmítky. Pěchováním povrchu nakypřené půdy kromě podpory růstu výdrolu...

Kategorie: Agrotechnika, Půda

Vliv pH na funkci půdy – živí nás kolabující tlouštík, nebo zdravý atlet?

Optimální pH je v půdě, stejně jako u člověka, jedním z hlavních faktorů, které určují její zdraví a vitalitu! Příklad může být člověk s cukrovkou. Při zvýšení obsahu cukru v krvi se sníží pH v těle, což naruší ostatní chemické procesy a z toho vychází další negativní následky: žízeň, odvodnění,...

Kategorie: Komerční prezentace, Půda, Výživa rostlin

Působí na výnosy i změny klimatu

O kvalitu půdy se zajímali již pradávní zemědělci a praktikovali různé postupy k udržení výnosu i regulaci zaplevelení. Organická hnojiva se do půdy přidávala od nepaměti, ale byla i období, kdy se nedalo dopustit na umělá hnojiva a ta statková mohla být považována za přežitek. Dnes se kvalita půdy, ale...

Kategorie: Půda

Lehké půdy jsou náchylnější ke kontaminaci rizikovými prvky

Z výsledků získaných v rámci vedení Registru kontaminovaných ploch vyplývá, že k překročení preventivních hodnot jsou náchylnější lehké půdy. V těchto půdách dochází nejčastěji k překročení limitních hodnot u chromu a arsenu, u ostatních půd představuje největší riziko kadmium, uvedla dnes tisková mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Ivana...

Kategorie: Půda

Vliv zapravování digestátu do půdy na výnosy

Digestát je zbytkovým produktem anaerobní digesce vstupních surovin při výrobě bioplynu. Při samotné digesci je přibližně 20 až 95 % organické hmoty odstraněno. Zbytková organická hmota je hůře rozložitelnou organickou hmotou, a proto je digestát spíše minerálním hnojivem než organickým s dominantním obohacením půdy o dusík.

Kategorie: Půda, Výživa rostlin

Pomocné plodiny krmí půdu

Pěstování více plodin najednou na jednom pozemku není v zemědělství nic nového. Luskovinoobilné směsky se dříve běžně pěstovaly, pamětníci si možná vzpomenou i na sourež, směs pšenice a žita. Zkoušelo se také pěstování více odrůd jedné plodiny. Teprve moderní zemědělské technologie ale umožnily odstranit nedostatky těchto směsí. Nyní je možné...

Kategorie: Ochrana rostlin, Půda

Příprava a zpracování půdy s důrazem na protierozní opatření

V zemědělské praxi se uplatňují při zpracování půdy a zakládání porostů hlavních polních plodin takové agrotechnické zásahy a postupy, které jsou charakteristické zejména redukcí hloubky a intenzity zpracování půdy, ve spojování pracovních operací včetně setí, ponecháním zbytků rostlin na povrchu nebo ve svrchní vrstvě půdy, či zakládáním meziplodin po sklizni...

Kategorie: Půda

Zacíleno na půdní organickou hmotu

Jubilejní 25. konference Racionální použití hnojiv se v letošním roce zaměřila na půdní organickou hmotu jako jeden ze základních prvků tvořící půdní úrodnost. Pro zachování půdní úrodnosti mají nezastupitelnou úlohu statková a organická hnojiva. Je ale důležité si uvědomit, že různá statková a organická hnojiva mají různou hodnotu a stále...

Kategorie: Půda, Výživa rostlin

Zelené hnojení v meziřadí sadů

Půdy, živiny, voda, plevele, hmyz a hlodavci ovlivňují produktivitu ovocných stromů. Vegetační půdní kryt poskytuje trakci pro stroje, chrání půdu před erozí, zadržuje vodu a eliminuje prašnost. S ohledem na udržitelnou produkci potravin se nabízí ozelenění meziřadí rostlinami, které přinášejí víc benefitů, než tradiční trávnatý pás.

Kategorie: Meziplodiny, Ovoce, Půda