Archiv pro rubriku: Půda

Filtr

Vybrané rizikové prvky v zemědělských půdách záplavových oblastí

Půdy podél vodních toků (nivní půdy, fluvizemě) se řadí k nejúrodnějším půdám a jsou intenzivně zemědělsky využívány. Zároveň jsou však s různou periodicitou ohroženy povodňovými událostmi. Záplavové vody i sedimenty s sebou nesou množství rizikových látek a rizikových prvků, jako důsledek vyplavení průmyslových areálů, skladišť chemikálií, čistíren odpadních vod, čerpacích...

Kategorie: Půda

Možnosti zakládání porostů trav a jetelovin na suchem ohrožených půdách

Rostoucí aridita krajiny postihuje zemědělce, snižuje také biodiverzitu, přestože zdaleka není jediným ani prvořadým faktorem způsobujícím pokles biodiverzity. Nedostatek vody je pro rostliny významným limitujícím stresorem. Jednou z možností eliminace dopadů sucha, zlepšování půd a prostředí pro růst rostlin je využití pomocných půdních látek, případně speciální úprava osiva.

Kategorie: Půda

Geoderma – živý plášť planety Země

Půda provází život na Zemi a člověk by bez ní na této planetě nemohl existovat. Vzácná nebo obyčejná, živá či neživá, ztrácená a nenahraditelná. Co dnes vlastně o půdě víme? A jak s tímto poznáním nakládáme? Jak se člověk stará o pokožku naší matky Země, o geodermu?

Kategorie: Půda

Vliv technologie zpracování půdy na infiltraci vody

V současném období dochází v Evropě ke změnám klimatu. Pravidelně se opakují dlouhodobé přísušky proložené krátkým obdobím s intenzivním deštěm. Strategickým faktorem pro pěstování plodin se stává půdní voda. Prioritou zemědělců je, aby se co nejvíce vody z deště vsáklo do půdy přímo na daném místě a co nejméně ji...

Kategorie: Půda

Rozlivové zóny vodních toků

Rozlivové zóny jsou území okolo vodního toku ovlivňované pravidelnými povodněmi. V rozlivových zónách jsou administrativně vymezena záplavová území, které slouží jako podklad ke krajinnému plánování a ochraně člověka a jeho sídel.

Kategorie: Půda

Význam meziplodin v souvislosti s protierozní ochranou půdy

Význam meziplodin spočívá především v pokryvu povrchu půdy, a tím zamezení odnosu orniční vrstvy půdy (plní tedy funkci ochrany půdy před vodní i větrnou erozí), a ochraně před nadměrným výparem vody. Prostřednictvím meziplodin je také dodávána do půdy snadno rozložitelná organická hmota, ať už kořenovými zbytky, či nadzemní částí rostlin,...

Kategorie: Půda

Půdoochranné obdělávání půdy u širokořádkových plodin

Klimatické a přírodní půdotvorné činitele v podstatě nelze měnit, je však možné různými opatřeními půdotvorný proces příznivě usměrnit a zlepšit, je-li narušen a zhoršen. Mnohdy rušivá činnost hospodářů na zemědělských půdách může poškozovat půdu jejím nesprávným využíváním, nevhodnými osevními postupy, špatným obděláváním a kořistnickým hospodařením, které je bohužel v posledních...

Kategorie: Agrotechnika, Půda

Hospodářský význam půdoochranných technologií

Pro zachování stabilního hospodářského výnosu polních plodin především v suchých letech se v České republice stále více uplatňují redukované způsoby zpracování půdy. Hlavním důvodem rozšiřování minimalizačních a půdoochranných opatření je jejich příznivý vliv na strukturní stav půdy, snížení ztrát vody při mělčím zpracování půdy, omezení vyplavování pohyblivých forem dusíku a...

Kategorie: Půda