Archiv pro rubriku: Plevele

Filtr

Současné možnosti regulace plevelů v ozimé řepce a trendy do budoucna

V současnosti je regulace plevelů v ozimé řepce řešena převážně půdními herbicidy, nejčastěji jejich preemergentním ošetřením. Tato strategie je úspěšná především ve vyšších polohách s dostatkem srážek na přelomu srpna a září a při výskytu běžného spektra plevelů (svízel přítula, heřmánkovité plevele, hluchavky, rozrazily, ptačinec prostřední a podobně). Jedním z...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny, Plevele

Regulace plevelů pomocnými plodinami v meziřádku

Cílem článku kolektivu autorů v čele s doc. Ing. Václavem Brantem, Ph.D., z Centra precizního zemědělství při ČZU zveřejněném v časopise Úroda, je na obecné úrovni představit možnosti využití pomocných plodin jako agrotechnického opatření omezujícího rozvoj plevelů v hlavních plodinách.

Kategorie: Plevele

Současné invazní druhy polních plevelů v České republice

Invazní plevele představují (nejen) pro zemědělství řadu potenciálních i reálných rizik. Vzhledem ke svým biologickým vlastnostem (mnohdy značně odlišným od druhů stávajícího plevelného spektra) silně komplikují regulaci zaplevelení – osvědčené postupy regulace plevelů v plodinových systémech se ukazují jako nedostatečné, ochrana porostů plodin se pěstitelům komplikuje a v důsledku nutnosti...

Kategorie: Plevele

Zaplevelení mezerovitých porostů obilnin po špatném přezimování

Mezi nejčastěji se vyskytující plevele v ozimých plodinách patří především chundelka metlice, sveřep jalový, sveřep měkký, svízel přítula, heřmánkovec přímořský nevonný, heřmánek vonný, hluchavka nachová, hluchavka objímavá, chrpa polní, mák vlčí, mák pochybný, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, rmen rolní, rozrazil perský, violka rolní a další plevelné druhy. Jsou to...

Kategorie: Plevele

Herbicidní ošetření ozimů na jaře

V posledních letech výrazně vzrostly plochy ozimé pšenice ošetřené proti plevelům časně postemergentně z důvodu dobré účinnosti používaných herbicidů a zpravidla dostatečné půdní vlhkosti v tomto období. V loni v říjnu však bylo srážek příliš (200 % dlouhodobého normálu), což komplikovalo setí a následnou aplikaci herbicidů. Herbicidní ošetření pozdě setých...

Kategorie: Plevele

Kompost Foto Jiří Pospíšil

Správný proces kompostování snižuje počet klíčivých semen plevelů v kompostech

Výsledky testování Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrzují, že správný proces kompostování významně snižuje počet klíčivých semen plevelů v kompostech. Zásadní význam v množství životaschopných semen plevelů v kompostu hraje správná technologie kompostování, zejména fáze rozkladu (mineralizace), při které dochází k eliminaci nežádoucích organismů, včetně semen plevelů. Dalšími...

Kategorie: Kompostování, Plevele

Vztah hustoty porostů máku setého a zaplevelení

Výskyt plevelů je při pěstování máku problémovou kapitolou. Je to dáno jednak pomalým růstem v raných fázích vývoje, jednak konkurenčním bojem rostlin máku s pleveli o živiny. Další komplikací je i mechanizovaná sklizeň a zhoršení kvality výsledného produktu v důsledku výskytu semen některých plevelných druhů, jejichž semena jsou velikostně téměř...

Kategorie: Plevele

Plevele a konkurenční schopnost jarních obilnin

Vegetace plevelů je ovlivňována řadou rozličných faktorů prostředí. Mezi nejvýznamnější patří vliv pěstované plodiny, která určuje termín a délku vegetačního období pro plevele. Vlivem současných podmínek hospodaření se do popředí dostávají především agresivní a odolné druhy plevelů. Orná půda je intenzivně hnojena, zpracovává se především minimalizačními technologiemi a zjednodušuje se...

Kategorie: Plevele