Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Vliv větrolamů na okolní zemědělskou krajinu

V rovinatých, teplých, úrodných a silným větrům vystavených oblastech České republiky se větrolamy vysazují již od 60. let 20. století, zejména na Znojemsku, Břeclavsku a Strážnicku, eventuálně na Hané. Obecně je zvyšující se zájem o problematiku větrolamů pochopitelný, jelikož dochází k novým zjištěním ve výzkumu jejich vlivu na okolní mikroklima....

Kategorie: Agrolesnictví, Ochrana rostlin

Pomozte odhalit výskyt škůdců a původců chorob rostlin

V důsledku klimatické změny a globalizace obchodu vzniká zvýšené riziko průniku nepůvodních škůdců a původců chorob rostlin na naše území. Pro jejich včasnou a úspěšnou regulaci je zásadní co nejdříve zjistit ohniska jejich výskytu. Ústřední kontrolní a zkušební stav zemědělský (ÚKZÚZ) proto spouští rozšířený systém pro oznamování podezření z výskytu...

Kategorie: Ochrana rostlin, Škůdci

Odolnost k fuzarióze klasu ve vztahu k výšce rostlin u pšenice

Fuzariózy klasu představují závažné onemocnění obilnin. Napadení fuzariózami klasu má dopad nejen na výnos, ale i na hygienickou jakost zrna (tvorba mykotoxinů). V letošním roce se zemědělci, zvláště v některých oblastech, setkávali po delší době s různě silným napadením porostů patogeny z rodu Fusarium a se zvýšeným obsahem mykotoxinu deoxynivalenolu...

Kategorie: Ochrana rostlin

Tři otázky pro Romana Pavelu

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně, se dlouhodobě zabývá biologicky aktivními látkami z rostlin uplatnitelnými v zemědělství, ale i potravinářství. Zemědělské praxi osvětluje, co jsou botanické pesticidy, farmářské přípravky a základní látky a uvádí je do života.

Kategorie: Ochrana rostlin

Přínosy a rizika Conviso Smart cukrové řepy

V posledních letech dochází k poměrně dynamické restrikci účinných látek pesticidů, přičemž tento trend bude pravděpodobně pokračovat (programové priority nové Evropské komise). Chystané restrikce herbicidů se nejvíce dotknou menších plodin, jejichž tolerance k herbicidům je obecně poměrně nízká. Jednou z těchto plodin je cukrová řepa, kde se v nejbližších letech...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Hodnocení odolnosti ozimých a jarních odrůd pšenice ke rzím v roce 2020

Každoročně je v polních infekčních pokusech Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., (VÚRV) hodnocena odolnost odrůd pšenice ke rzi plevové, rzi pšeničné a rzi travní. Tyto patogeny dlouhodobě způsobují na pšenici významné hospodářské ztráty. Každoroční opakování polních infekčních testů ukazuje nejen úroveň rezistence do sortimentu nově zařazovaných materiálů, ale...

Kategorie: Ochrana rostlin

Hodnocení českých odrůd chmele s tolerancí k Verticillium nonalfalfae

Šlechtění chmele v České republice má tisíciletou tradici. Z pohledu šlechtění na odolnost k houbovým chorobám byla tvorba odolných genotypů k peronospoře chmelové a padlí chmelovému. Karanténní choroba Verticillium nonalfalfae, která způsobuje vadnutí chmelových rostlin, nebyla v České republice zaznamenána. Proto šlechtění na odolnost k této chorobě nebylo řešeno. Rostliny...

Kategorie: Ochrana rostlin

Špatné a dobré zprávy pro boj se škůdci skladovaného obilí

Skladištní škůdci jsou častým důvodem reklamací při výkupu a prodeji obilí. K zajištění nulového výskytu škůdců v obilí je zapotřebí mít účinné nástroje. Mezi ně patří insekticidy. Současná společenská poptávka jde však proti tomu. Je snaha eliminovat veškerá rizika spojená s používáním pesticidů a dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.

Kategorie: Ochrana rostlin

Aktuální stav porostů řepky

Na základě podzimního monitoringu stavu porostů řepky v druhé polovině října je patrný vliv agrotechniky pěstování této plodiny. Na řadě ploch je zřejmé silné poškození podzimními škůdci (mšicemi a zápředníčkem), rostliny jsou slabé a porosty mezerovité. Na druhé straně lze na polích nalézt silné husté porosty, které se těší dobré...

Kategorie: Ochrana rostlin

Virulence snětí mazlavých a odolnost pšenice

Sněti mazlavé jsou skupinou houbových patogenů, jejichž výskyt významně kontroluje dostupnost moření. V ČR napadají pšenici tři zástupci snětí mazlavých, mazlavá sněť pšeničná Tilletia caries (syn. T. tritici), mazlavá sněť hladká T. laevis (syn. T. foetida), původci mazlavé snětivosti pšenice, a sněť zakrslá T. controversa, původce zakrslé snětivosti pšenice a...

Kategorie: Ochrana rostlin