Hraboš polní – zkušenosti s aplikací rodenticidních nástrah do nor

Hraboš polní (Microtus arvalis) patří mezi významné polní škůdce, který v době populačního růstu a přemnožení působí obrovské ekonomické ztráty na polních porostech. V populacích hrabošů dochází v pravidelných intervalech 2–5 let k cyklickému kolísání početnosti.

Z těchto důvodů je nutné provádět pravidelný monitoring tohoto škůdce za účelem včasné predikce potenciálního rizika zvýšené škodlivosti, připomíná spolu s dalšími autory RNDr. Marcela Fraňková, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v článku v Úrodě č. 2/2021. Na základě těchto informací lze včas vybrat a implementovat nejvhodnější řešení. Cílem studie, kterou autoři provedli, bylo ověřit účinnost aplikace přípravku Stutox II do nor. Vyhodnocení aplikace Stutoxu II na třech pokusných plochách ukázalo, že bylo dosaženo pouze 53% účinnosti. Dalším cílem bylo vyhodnotit počty aktivních a neaktivních nor hrabošů na vybraném zemědělském pozemku ve vztahu k ošetření rodenticidním nástrahovým přípravkem cíleně aplikovaným pouze do nor. Při iniciálním monitorování bylo na ploše 1 ha zjištěno celkem 12 230 východů z nor hrabošů; z toho však bylo pouze 2820 aktivních nor. Výsledky ukazují, že na pozemcích s vysokým počtem nor byla vysoká proporce neaktivních nor. Tento fakt může komplikovat cílenou aplikaci nástrah do nor, a tím snižovat nejen efektivnost aplikace do nor, ale i celkovou účinnost zásahu.

Škodlivost hraboše spočívá především v jeho potravním chování. Patří mezi herbivorní živočichy, živí se nadzemními i podzemními částmi rostlin (listy, stonky, semena, kořeny, oddenky), preferuje víceleté pícniny, trvalé travní porosty, dále obilniny a řepku. Denní spotřeba potravy je vysoká, tvoří 100–125 % hmotnosti těla a závisí také teplotě prostředí/ročním období. Takové množství denní spotřeby potravy sebou přináší problémy, zejména v obdobích, kdy dochází k nárůstu populací hrabošů a jejich přemnožení. Příkladem může být katastrofální přemnožení hrabošů na Moravě v roce 2019, kde dosahovaly škody 80 a více procent na polních kulturách. Škodlivost hrabošů se neomezuje pouze na škody působené v polních porostech, ale také sebou přináší další rizika. Stejně jako synantropní hlodavci i hraboši jsou hygienickým rizikem pro zdraví lidí, hospodářských a domácích zvířat. U těchto škůdců bylo prokázáno, že jsou přenašeči nebo rezervoáry řady zdravotně významných patogenů, připomínají autoři.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *