Fungicid, na který se můžete dlouhodobě spolehnout

Po změně dotačního programu v cukrovce se rentabilita a nákladovost investic do pěstování cukrovky dostává do popředí. Tango Super je jeden z nejpoužívanějších fungicidů v České republice, který nabízí vysokou profitabilitu s univerzálním použitím v cukrovce za výbornou cenu.

V našich pokusech v Evropě, ale i v České republice, byl potvrzen nárůst výnosu cukrovky v průměru o 4 % oproti neošetřené kontrole. Účin­nost na choroby je také vysoká. Proti cerkosporióze dosáhl přípravek Tan­go Super v 51 pokusech téměř 80% účinnosti, proti padlí 93% (v 35 po­kusech), proti rzivosti 91% (v 58 po­kusech), a dokonce má efekt i na ra­muláriovou skvrnitost. Tango Super je váš spolehlivý ochránce porostů cukrovky proti houbovým chorobám s vysokou profitabilitou.

Tango Super je systémově a kontakt­ně působící fungicid s preventivním, kurativním i eradikativním účinkem. Po aplikaci je přijímán nadzemními částmi rostlin a rozváděn po celé rostlině. Má nejen rychlou počáteční, ale i dobrou reziduální účinnost po dobu 3–4 týdnů proti cerkosporové skvnitosti řepy (Cercospora beticola), ale i proti padlí řepy, rzi řepné a vě­tevnatce řepné v cukrovce.

Tango Super obsahuje dvě vzájemně se podporující účinné látky v moder­ní formulaci. Účinná látka epoxico­nazole ze skupiny triazolů blokuje syntézu a tím tvorbu buněčných membrán patogenu. Má širokospek­trální preventivní a kurativní účinek. Vynikající účinek má především na rzi a braničnatky. Účinná látka fen­propimorph ze skupiny morfolinů inhibuje biosyntézu ergosterolu, má systemický protektivní a kurativní účinek. V rostlině je translokována akropetálně. Vyniká výbornou učin­ností proti padlí, kde nebyla dopo­sud zjištěna žádná rezistence, s ved­lejším účinkem na skvrnitosti. Působí zároveň jako vynikající nosič účinné látky do rostliny.

Doporučené dávkování

Proti cerkosporióze řepy ošetřujeme preventivně, nejpozději při prvních příznacích choroby, obvykle v polo­vině července. Doporučená dávka je 1 l/ha v množství vody 300 l/ha.

Retengo Plus

BASF má v registračním procesu rozší­ření použití fungicidu Retengo® Plus (133 g/l F500 + 50 g/l epoxiconazol) do cukrovky proti houbovým cho­robám. Retengo Plus je systémově působící fungicid přijímaný nadzem­ními částmi rostlin a rozváděný po celé rostlině. Vyznačuje se preventiv­ním, kurativním i eradikativním pů­sobením proti některým houbovým chorobám v cukrovce a významnými vedlejšími fyziologickými účinky na cukrovku. Retengo Plus má výjimeč­ně dlouhodobý účinek. Již jedno ošetření poskytuje vynikající kontro­lu listových chorob a i v podmínkách, kde je infekce houbovými chorobami nízká, lze dosáhnout průkazně vyš­ších výnosů.

 

BASF spol. s r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *