Financování i pro specifický obor

Subjekty, které podnikají v zemědělství, si často obtížně obstarávají vhodné provozní financování a není přitom rozhodující, zda pěstují ovoce, chovají dobytek, obchodují se zemědělskou technikou nebo třeba s agrochemií.

Banky jako tradiční poskytovatelé úvěrů většinou přistupují k financování zemědělského podnikání dosti konzervativně. Zdůvodňují to vyšším rizikem vyplývajícím ze sezónnosti, delší návratností pohledávek nebo nepředvídatelnými klimatickými vlivy. Jedná se skutečně o specifika zemědělského podnikání, ale my v ČSOB Factoring jsme přesvědčeni, že finanční instituce, která je pochopí a přizpůsobí jim své finanční produkty, může v zemědělství působit bezpečně ku prospěchu všech zúčastněných.

Služby v rámci skupiny ČSOB

Skupina ČSOB pro spolupráci se zemědělskými podniky zřídila v bance specializovaný útvar a do financování často zapojuje i své dceřiné společnosti. Jednou z nich je ČSOB Factoring, který se zaměřuje na financování obchodních pohledávek na základě jejich postoupení. Součástí poskytované služby je i správa pohledávek, případně převzetí rizika pro případ platební neschopnosti odběratele. Factoring je osvědčené finanční řešení, které na českém trhu funguje již téměř třicet let a ČSOB Factoring se na jeho rozšíření významně podílel. V praxi funguje tak, že společnosti a podnikatelé, kteří poskytují svým zákazníkům odklad splatnosti, postupují své pohledávky nám a my jim proti nim dáme k dispozici formou zálohy finanční prostředky. V okamžiku dodání zboží či poskytnutí služby tak získávají až 90 % nominální hodnoty postoupené pohledávky. Nemusí tak čekat, až jim zákazníci zaplatí. Mohou rychleji platit svým dodavatelům nebo naopak, poskytnout zákazníkům delší splatnost a získat výhodu proti konkurenci. Zemědělství je typické vazbou plateb na sklizeň, resp. na prodej úrody a produkce živočišné výroby, případně na příjmy z dotací. Takže zde jsou dlouhé splatnosti obvyklé. Factoring je tak vhodný nástroj financování podnikání právě i v tomto sektoru. Navíc kromě financování, postoupené pohledávky také spravujeme. Zemědělský podnik se díky tomu může soustředit na svoji hlavní činnost a starost o inkaso pohledávek přenechat nám.

Správa pohledávek – služba, jejíž význam roste

Cílem správy pohledávek je zajistit jejich včasné inkaso, případně snížit riziko, že nebudou zaplaceny vůbec. Proto, jak před zahájením spolupráce s určitým odběratelem, tak po celou dobu jeho financování, bonitu odběratelů posuzujeme a průběžně s odběrateli našich klientů komunikujeme. Naše postupy přizpůsobujeme zvyklostem v oboru podnikání daného klienta, aby nedošlo k narušení dobrých dodavatelsko-odběratelských vztahů. Informace od nás jsou zároveň pro naše klienty důležitým vstupem pro rozhodování komu, případně s jakými platebními podmínkami dodávat. ČSOB Factoring se stará o to, aby pohledávky byly řádně uhrazeny a nejlépe včas. Naši klienti se díky takovému postupu mohou spolehnout na řádnou péči o své pohledávky a plně se věnovat tomu, v čem jsou experti oni, totiž pěstovat a chovat, vyrábět a prodávat.

Factoring v zemědělství

Jsme si vědomi toho, že podnikání v zemědělství má určitá specifika, naše finanční řešení jim proto přizpůsobujeme. Financujeme pohledávky se smluvně dojednanou splatností až 120 dnů a dalších 90 dnů po splatnosti. Celkovou dobu financování lze ale na základě individuálního projednání prodloužit až na 300 dnů. Kombinace delší splatnosti a zmíněné tolerance obvykle postačuje i na vykrytí období mimo hlavní sezónu, ve kterém mívají zemědělské podniky často problémy s likviditou. Standardní financování postoupených pohledávek ČSOB Factoring také doplňuje tzv. předfinancováním, které je klienty zpravidla využíváno v případech, kdy jejich dodavatelé trvají na platbě předem. Tímto způsobem lze plynule profinancovat celý cyklus: pořízení zboží, skladování a dodávku konečnému odběrateli doplněnou odloženou splatností. Také správa pohledávek je přizpůsobena požadavkům klienta a komunikace s odběrateli, případně upomínání, pokud prodlení překročí předem projednané lhůty, je prováděno dohodnutým způsobem. Další výhodou factoringového financování je skutečnost, že klient z nároku vytvořeného postoupením pohledávek může čerpat pouze částky, které skutečně potřebuje a to kdykoli je potřebuje. Pokud např. platí vyšší částku dodavateli do zahraničí, lze čerpání realizovat bezprostředně před převodem a šetřit na úrokových nákladech. Na denní bázi si tak klient může sám regulovat, jak velký objem prostředků čerpá a nemusí čekat na fixní data regulace, se kterými často pracují bankovní domy. Z nečerpané části nároku přitom není účtován žádný poplatek za rezervaci zdrojů.

Často odpovídáme na otázku, jaké subjekty podnikající v zemědělství jsou typicky našimi klienty. Nejčastěji se na nás obracejí společnosti, které prodávají zemědělskou techniku. Doplňujeme tradiční formu financování, které v této oblasti obvykle zajišťují leasingové společnosti. Financujeme tak zejména pohledávky z pravidelných dodávek náhradních dílů nebo ze servisu, ale také prodej menší techniky. Jsme ale schopni financovat i pohledávky z dodávek různých typů komodit (hnojiva, osiva apod.), kde jsou typicky dlouhé doby splatnosti. Hlavním předpokladem je zejména existence vhodných pohledávek s odpovídající návratností. Měly by ideálně vznikat z opakovaných dodávek alespoň třem odběratelům.

Pro klienty nejen v zemědělství je důležitá jednoduchost procesu čerpání. Svoje kapacity potřebují soustředit na svoji hlavní činnost a nemívají k dispozici rozsáhlé finanční útvary. Factoringové řešení poskytované společností ČSOB Factoring neznamená pro klienta žádnou zásadní administrativní zátěž. Pro evidenci factoringových transakcí využíváme webovou aplikaci FactorLink, s jejíž pomocí klient předává informace o postupovaných pohledávkách, instrukce k čerpání záloh, na které má nárok, a získává přehled o obdržených úhradách od svých zákazníků. Data mohou být podle potřeby využita pro statistické výstupy, které vypovídají např. o platebním chování jednotlivých odběratelů, a lze s nimi pracovat i v dalším řízení obchodní činnosti.

Je factoring drahý?

Pro každého zájemce připravujeme individuální nabídku. V té zohledníme výši očekávaného obratu i rozsah služeb, o které má klient zájem. Většinou je celkový náklad za factoring včetně úroků a správy pohledávek plně srovnatelný s náklady na bankovní financování. Celková cena se skládá z úroků kalkulovaných jen ze skutečně čerpaných finančních prostředků a z tzv. factoringového poplatku, který zohledňuje administraci postoupení a následnou správu pohledávek. Pokud chce mít klient vysokou jistotu, že o své peníze nepřijde, nabízí ČSOB Factoring i převzetí rizika neplacení. To funguje obdobně jako pojištění a i když odběratel za dodávku nezaplatí a skončí v úpadku, klient dostane vyplaceno 80–90 % ohrožené částky. Ani tato služba není nijak drahá a klienti za ni připlatí k běžnému factoringovému poplatku obvykle 0,3 % z hodnoty pohledávek. Náklady je vždy třeba posuzovat v kontextu přínosu dané služby. Prostředky získané z postoupených pohledávek by měly dodavateli, klientovi ČSOB Factoring, umožnit získání konkurenční výhody. Ta spočívá v nabídce delší splatnosti či dosažení vyšších tržeb díky možnosti urychlit platby dodavatelům.*

Barbara Řimánková

generální ředitelka a předsedkyně představenstva 

ČSOB Factoring, a. s.

Foto v úvodu – Barbara Řimánková, ČSOB Factoring, a. s.

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *