Evropská premiéra herbicidu Attribut v ČR

Obilniny, které jsou celosvětově největší kulturou a podílejí se tak značnou měrou na výživě lidstva, si jistě zaslouží pozornost nejen pěstitelů a šlechtitelů, ale i chemického průmyslu, bez něhož by bylo jejich intenzivní pěstování nemyslitelné.

Díky intenzivní práci šlechtitelů se podařilo v posledních desetiletích podstatně zvýšit biologický potenciál pěstovaných odrůd. K jeho optimálnímu využití je ale nutné cíleně uplatňovat všechny poznatky v oblasti moderních technologií, jejichž nedílnou součástí je již od padesátých let účinný boj proti plevelům. Herbicidy jsou nyní při intenzivním pěstování obilnin nezastupitelné. Od dob jejich zavedení do praxe se mnohé změnilo. V důsledku masového používání přípravků na bázi MCPA došlo ke změnám ve skladbě plevelů. Plevelné druhy, které byly tímto typem přípravků spolehlivě hubeny, mizely a byly nahrazovány novými druhy. Postupně tak vznikal zcela nový problém tzv. odolných dvouděložných a později i jednoděložných plevelů. Proto bylo nutné vyvíjet stále nové typy přípravků.
S postupným získáváním nových poznatků se měnily i požadavky na moderní herbicid. Jestliže u prvních herbicidů se hektarové dávky pohybovaly v hodnotách několika kilogramů, jsou nyní již jen desítky gramů. Začaly se měnit nároky na šetrnost přípravků k životnímu prostředí i na spektrum herbicidní účinnosti. Nově vyvíjené účinné látky se vyznačují vlastní fyziologickou selektivitou, takže na rozdíl od látek se selektivitou získanou jsou pro ošetřované kultury mnohem bezpečnější. Ve výzkumu znamenaly nové požadavky nesmírný nárůst nákladů.
Se stoupajícími nároky na ochranu životního prostředí byly zvýšeny i požadavky státních orgánů při registračním řízení. Vyvinout a následně pak zaregistrovat nový přípravek je v současné době nesmírně obtížné. V této souvislosti lze jistě považovat za úspěch, že na sklonku minulého roku mohla firma BAYER u nás poprvé představit, a to dokonce v evropské premiéře, herbicid s úplně novou účinnou látkou, který je určen k ochraně ozimé pšenice. Jeho obchodní název je ATTRIBUT a povolení předcházelo dlouhých osm let vývoje a mezinárodních zkoušek a dvouleté registrační pokusy v naší republice.

Co je Attribut 70 WG

Jde o postřikový herbicidní přípravek ve formě dispergovatelného mikrogranulátu. Má vynikající ekotoxikologický profil a vyznačuje se velmi nízkou toxicitou pro savce.
Je určen do porostů ozimé pšenice k hubení jednoděložných plevelů, jako jsou chundelka metlice (Apera spica venti), pýr plazivý (Agropyron repens) a psárka polní (Alopecurus myosuroides). Spolehlivě účinkuje i na další jednoděložné plevele: sveřep rolní (Bromus arvensis), sveřep měkký (Bromus mollis), sveřep stoklasa (Bromus secalinus) a sveřep jalový (Bromus sterilis), u kterého je doporučena dělená jarní aplikace. Účinnost vykazuje i proti ovsu hluchému (Avena fatua) a lipnici roční (Poa annua).
Vedle jednoděložných plevelů spolehlivě účinkuje i na hořčici rolní (Sinapis arvensis), penízek rolní (Thlaspi arvense) a na další dvouděložné plevele, jako jsou řepka olejka (výdrol), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa pastoris) a úhorník mnohodílný (Descurainia sophia).

Způsob účinku a možnosti využití

Účinnou látkou přípravku Attribut je propoxycarbazone – sodium. Jde o zcela novou látku, která proniká přímo do buněk, kde je schopna inhibovat specifický enzym acetolaktátsyntetázu, jenž narušuje syntézu důležitých aminokyselin podílejících se na buněčném dělení. Důsledkem je zastavení růstu ošetřených plevelů, které je doprovázeno postupným žloutnutím listů a listovými nekrózami. I když odumírání zasažených plevelů může trvat i několik týdnů, rostliny již v tomto období nepřijímají žádnou vodu ani živiny, čímž se podstatně snižuje jejich konkurenční schopnost vůči ošetřené ozimé pšenici. Vzhledem k tomu, že se účinná látka vyznačuje i určitým reziduálním působením, jsou hubeny i ty plevele, které vzejdou krátce po ošetření.
Účinná látka přípravku Attribut se vyznačuje vlastní fyziologickou selektivitou nejen k ozimé pšenici, ale i k žitu a tritikale. V těchto druzích obilnin je účinná látka díky specifickým enzymům velmi rychle inaktivována, a proto nedochází k jejich poškození.
Propoxycarbazone – sodium je přijímán rostlinami prostřednictvím kořenů a listů. Příjem listy zvyšuje přidání vhodného smáčedla. V rostlinách se pohybuje jak akropetálně (směrem nahoru), tak i bazipetálně (směrem dolů). Transport probíhá xylémem i floémem.
I když Attribut účinkuje kromě důležitých jednoděložných plevelů na některé dvouděložné plevele, bude vhodné jej kombinovat s některým herbicidem, který je určen výhradně proti dvouděložným plevelům. V rozsáhlých pokusech bylo prokázáno, že jedním z nejvhodnějších kombinačních partnerů je Mustang. Kromě něj se osvědčil i Granstar, a to zvláště tam, kde výskyt svízele bylo možné charakterizovat jako slabý. V případě velmi časných aplikací je vhodná kombinace s přípravkem Kantor.

Doporučení pro ošetření

Ošetřujeme od stadia 3 – 4 listů ozimé pšenice až do stadia druhého kolénka (BBCH 13 – BBCH 32). Z pohledu hubení chundelky metlice je nejvhodnějším termínem pro ošetření období od jejího vzcházení až do poloviny odnožování (BBCH 10 – 25). Vyskytuje-li se pýr, ošetřujeme od stadia 4 – 5 listů až do konce odnožování (BBCH 14 – 29). Při silném zaplevelení a v případech nedostatečné půdní vlhkosti se osvědčilo přidání smáčedla Trend.
Ošetřovat lze všemi typy běžných postřikovačů, přičemž je třeba dbát na to, aby v sousedství citlivých kultur, jako jsou například plodiny z čeledi brukvovitých a ječmen, nedošlo k úletu postřikové kapaliny na tyto kultury, které by mohly být v takových případech poškozeny.
V případech, kdy je Attribut cíleně využit jen proti chundelce metlici nebo pýru plazivému, se používá postemergentně na jaře v dávce 60 g.ha-1 při spotřebě vody 200 – 400 l.ha-1. Toto dávkování se nemění ani při aplikacích formou tank-mixů s přípravky proti dvouděložným plevelům (viz tabulku).
Při pěstování následných plodin je třeba mít na paměti, že před setím ozimé řepky je nutné provést orbu minimálně do hloubky 15 cm. Ostatní plodiny lze pěstovat bez omezení s výjimkou brukvovitých meziplodin, které by za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako jsou déletrvající sucho, a na lehké písčité půdě mohly být poškozeny.

Závěr

Ploch obilnin zaplevelených chundelkou metlicí, jejichž počet jde v českých zemích do statisíců, je stále více. Totéž lze v současné době napsat o zaplevelení pýrem plazivým. I když zaplevelení chundelkou metlicí lze částečně řešit osevním postupem, je to v praxi při současném rozsahu pěstování obilnin nereálné. Vzniká tak situace, která si vyžaduje účinné řešení. Herbicid Attribut s vynikajícím účinkem proti chundelce a pýru přichází v pravý čas. Nejenže nabízí spolehlivé řešení výše zmíněných problémů, ale svojí cenou, která se pohybuje pod hranicí 600 Kč.ha-1, poskytuje ekonomicky zajímavé a přitom spolehlivé řešení. Lze si jen přát, aby si nový přípravek Attribut nalezl již v letošní sezoně cestu do zemědělské praxe.

Ing. Zdeněk Košťál, CSc., Bayer, s.r.o., Praha

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *