Ekonomika pěstování lnu přadného v České republice

V České republice je pěstován převážně len přadný. Podle čtyřstupňového vymezení zón vhodnosti půd pro pěstování lnu dosahuje I. zóna celkem 587 tis. ha. Nejvyšší zastoupení má první zóna na území bývalého Jihočeského kraje (28,8 % orné půdy), Severomoravského kraje (26,0 % o.p.) a Východočeského kraje (25,4 % o.p.).

Po prudkém poklesu ploch lnu v období restrukturalizace a privatizace našeho zemědělství se nyní začínají osevní plochy za pomoci dotačních titulů „Podpora nepotravinářského využívání půdního fondu – pěstování technických plodin (len, konopí)“ opět zvyšovat.
Len přadný je však pro pěstitele velmi riziková komodita ovlivňovaná vývojem počasí po celou vegetační dobu, ale i v období rosení. Kvalitu vlákna může pěstitel ovlivnit hnojením, chemickou ochranou, ale také sklizňovou technikou. Vysoké ceny vstupů hnojiv a chemických ochranných prostředků, nutí pěstitele k jejich minimalizaci. Nákup nových zemědělských strojů pro pěstitele lnu je omezen jejich vysokou cenou. Při malých osevních plochách a krátké době užití, zatíží odpisová èástka neúměrně náklady.
Ekonomiku pìstování lnu pøadného lze hodnotit celou øadou ukazatelù. Za nejdùležitìjší pro ekonomické hodnocení lze považovat intenzitu výroby, nákladovost a rentabilitu.
Rentabilita výroby je vedle vynaložených nákladů ovlivňována dosaženými tržbami za realizovanou produkci.
Údaje Informaèního servisu VÚZE o nákladech (právnické osoby a realizaèní ceny dle ÈSÚ dokazují, že len pøadný je velmi riziková plodina.
Ministerstvo zemìdìlství ÈR rozhodlo podle zákona è. 252/1997 Sb. o zavedení dotaèního titulu 1. F. – Podpora nepotravináøského využití pùdního fondu – pìstování lnu. Úèelem této podpory je pìstování lnu pro technické využití.
Pěstováí lnu přadného po zavedení dotačního titulu 1.F. začalo být opět rentabilní. Předběžné výsledky za rok 2000 však potvrzují rizikovost této plodiny. Nízký hektarový výnos a nízká kvalita rosených stonků i při vysoké hodnotě dotačního titulu pravděpodobně nezajistí v roce 2000 rentabilní pěstování lnu přadného.
Míra rentability po započtení příjmu z dotačního titulu 1.F. činila v r. 1998 8,01, r. 1999 63,38 a v r. 2000 by mělo být dosaženo hranice rentability.

Václav Mottl,
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky,
Praha

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *