Archiv autora: Petr Hezký

Filtr

Podmínky využití kalů ve výživě rostlin

Aplikace kalů z čističek odpadních vod na zemědělskou půdu, poskytuje zemědělským podnikům výhody na straně jedné, ale na straně druhé ze jsou určitá úskalí. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský sleduje kvalitu a především obsah nežádoucích látek. Kaly pak mohou být cenným zdrojem prvků pro rostliny.

Kategorie: Výživa rostlin

Hledají se plodiny do suchých podmínek

V aktuálních podmínkách častých period sucha přemýšlejí zemědělci o skladbě plodin na svých polích. Vysoký podíl ozimů se díky určité vláhové jistotě během zimních měsících v posledních letech ještě zvýšil. Ovšem, i mezi jařinami najdeme plodiny, které suchu poměrně odolávají.

Kategorie: Klima, Odrůdy

Kalkulačka vláhové potřeby

Dostupnost vody v půdě je klíčovým faktorem, který limituje růst a vývoj rostlin. Probíhající klimatická změna, která se projevuje nárůstem teploty vzduchu a zvýšením četnosti extrémních jevů počasí (období sucha střídána přívalovými srážkami), nepříznivě ovlivňuje dostupnost vody pro zemědělské plodiny i v ČR. Zvyšující se teploty vzduchu vedou k nárůstu...

Kategorie: Klima

Využití kapkové závlahy u brambor v bramborářské oblasti ČR

Hospodaření s vodou a její nedostatek se v posledních suchých letech stává celospolečenským tématem. V důsledku adaptace na tyto klimatické změny je nutné v zemědělství a při pěstování na vodu náročných plodin, jako jsou brambory, přicházet s novými na vodu úspornými technologiemi, kterými dokážeme provádět udržitelné vodní hospodářství a zmírňovat...

Kategorie: Agrotechnika, Okopaniny

Pozornost zaměřená na dopady sucha

Česká republika prochází obdobím sucha. To trvá již od roku 2015 a někteří klimatologové jej označují za nejhorší za posledních 500 let. Také dosavadní vývoj povětrnostních podmínek ukazuje, že dostatek vody je momentálně limitujícím faktorem pro dosahování vyšších výnosů. V příštích letech nelze očekávat výraznější změny, a tak se zemědělská...

Kategorie: Agrotechnika, Klima

Řepky pro Seznam doporučených odrůd

Vybrané registrované odrůdy řady významných plodin jsou zkoušeny v pokusech pro Seznam doporučených odrůd (SDO). Zkoušení odrůd pro tento seznam probíhá ve spolupráci ÚKZÚZ s řadou spolupracujících organizací. V případě řepky olejky – ozimé, naší nevýznamnější olejniny je partnerem při zkoušení Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin. Tento typ zkoušení je...

Kategorie: Odrůdy, Olejniny

Ideální podzim a stresové jaro

Osevní plocha ozimé řepky v ČR klesá již druhým rokem. I když se nejedná o dramatické snížení, některé zemědělské podniky tak reagují na pokles ceny řepkového semen. Podzim byl z pohledu povětrnostních podmínek velmi příznivý, což se projevilo na výborném stavu porostů. I díky mírné zimě vstupovaly porosty do jarní...

Kategorie: Olejniny

Odrůdy sóji v suché oblasti

Jak píše ve svém článku Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., ze společnosti 1ZEPOR+ - zemědělské poradenství a soudní znalectví Žatec se svými kolegy v květnovém časopisu Farmář, k popisovanému pokusu přistoupili z důvodu velkého zájmu agronoma Ing. Martina Telenského z podniku N.E.P. Investment, s. r. o., o pěstování sóji v extrémně...

Kategorie: Agrotechnika, Luskoviny

Vhodný termín ošetření ozimých obilnin – II. část

Přestože se obilniny vyznačují poměrně velkou konkurenční schopností, obvykle se při jejich pěstování nelze obejít bez použití herbicidů. Zatímco v jarních obilninách není výběr herbicidu ani termínu aplikace příliš složitý, v ozimých obilninách je třeba zvážit celou řadu faktorů, které ovlivňují účinnost i selektivitu mnoha herbicidů. V posledních letech se...

Kategorie: Agrotechnika, Ochrana rostlin