Archiv autora: Petr Hezký

Filtr

Nadprůměrná sklizeň se špatnou kvalitou kvůli suchu

Ovocné sady před začátkem vegetace roku 2018 dávaly předpoklad dobré sklizně, a to kvůli optimálnímu průběhu zimy i nižší úrodě posledních dvou let. Předpoklad dobré úrody negativně ovlivnilo sucho, které zasáhlo většinu pěstitelských oblastí. Sucho ovlivnilo velikost plodů jednotlivých ovocných druhů, které tak nemohly být použity jako konzumní ovoce a...

Kategorie: Nezařazené, Ovoce

Současné směry semenářského výzkumu

V současné době je vzhledem k průběhu počasí věnována pozornost kromě významu klasických osevních postupů též využívání vhodnějších plodin, střídání plodin v pásech (intercropping), úspornému hospodaření ve zhoršených podmínkách, samozřejmě včetně malé dostupnosti vody (conservation farming). Vypracovávají se koncepce produkce zemědělských plodin šetřících zdroje, které usilují o dosažení přijatelných zisků...

Kategorie: Osivo

Druhý nejsušší rok

Letošní rok je zatím druhý nejchudší na deště za 58 let měření. Od ledna do července spadlo v Česku v průměru 293 milimetrů srážek, tedy 293 litrů vody na metr čtvereční, což je nejnižší úhrn od roku 1961. Hůře na tom byl jen rok 2015, kdy za stejné období napršelo...

Kategorie: Agrotechnika, Nezařazené

Zdravotní stav brambor během vegetace

Průběh vegetace v roce 2018 byl i pro brambory do značné míry extrémní, ale také lokálně velmi rozdílný, takže jakékoliv zevšeobecnění je obtížné a nemusí platit stejně ve všech pěstitelských oblastech. Specifické podmínky měla ranobramborářská oblast, kde se výsadba vlivem chladného počasí opozdila a značná část porostů byla zavlažována, takže...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Důležitá podzimní výživa pro ozimy

Ozimým plodinám patří v posledních letech významný podíl orné půdy. Nejinak je tomu i letos. Na českých polích se setkáváme nejčastěji s ozimou pšenicí a ozimou řepkou. Zemědělci se snaží zajistit svým plodinám optimální podmínky, protože ty jsou předpokladem k maximálnímu využití výnosového potenciálu, který mají moderní odrůdy. Klíčovým opatřením...

Kategorie: Agrotechnika, Obiloviny, Olejniny, Výživa rostlin

Rostoucí význam ozimých plevelů na orné půdě

Posláním regulace plevelů na orné půdě je postupně snížit zaplevelenost, co nejvíce eliminovat konkurenci plevelů vůči kulturním rostlinám při zachování diversity plevelných druhů v agroekosystému. Jednotlivá opatření, aby splnila svůj význam, musí být soustavná a promyšlená s cílem postupného snižování zásoby generativních a vegetativních diaspor v půdě.

Kategorie: Ochrana rostlin

Výsledky letošní rychlé sklizně

První odhady právě skončené sklizně obilnin potvrzují předpoklady o meziročním poklesu produkce. Na vině je především sucho a s tím spojený pokles hektarového výnosu. Poněkud jiná situace je u ozimé řepky, kde je celková produkce oproti roku 2017 vyšší, a to díky vyšším výnosům, než se původně předpokládalo, a nárůstu...

Kategorie: Obiloviny

Nové možnosti bezpečné ochrany rostlin

Základní látky přinášejí nové možnosti bezpečné ochrany rostlin. Pojem 'základní látky' je nový odborný termín, který vychází z nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic rady 79/117/EHS a 91/414/EHS. Tento termín je používán...

Kategorie: Ochrana rostlin