Archiv autora: Eliška Kulovaná

Filtr

Dva příklady moderních metod biologické ochrany rostlin

Biologická ochrana rostlin je pojímána jednak v užším slova smyslu, to znamená jako aplikace jednoho konkrétního bioagens či biopreparátu proti jednomu škůdci či chorobě, nebo v širším slova smyslu jako omezení tlaku chemických pesticidů na široké spektrum volně se vyskytujících predátorů a parazitoidů náhradou chemických pesticidů biologickými prostředky, přičemž zároveň...

Kategorie: Nezařazené

Vítaný zdroj vitamínu C

Zdaleka ne nejstarší záznamy pěstování a zpracování zelí se objevují v době josefínské, kdy jeho propagace přerostla v povinnost poddaných pěstovat a kysáním dále upravovat hlávkové zelí.

Kategorie: Nezařazené

EKONOMIKA PRODUKCE OBILOVIN V ROCE 2001

Průměrný ha výnos obilovin celkem v ČR dosáhl v roce 2001 4,52 t/ha, tj. o 15,6 % více, než v předešlém roce. Přes snížení celkové sklizňové plochy o 26 490 ha dosáhla jejich sklizeň 7,34 mil. tun, což je meziročně více o 13,7 %. ...

Kategorie: Nezařazené

Historie a současnost českého šlechtění jetele lučního

Jetel luční (Trifolium pratense L.) se v našich zemích začal ojediněle pěstovat v 18.století. Nejvíce se však jeho pěstování rozšířilo v 19. století. Pro šlechtění bylo velmi důležité založení Stanice pro pěstování a zušlechťování rostlin a stanice pícní při Hospodářské akademii v Táboře. Byla založena v Měšicích u Tábora roku...

Kategorie: Nezařazené

Hubení vytrvalých plevelů v kukuřici

Kukuřici řadíme mezi teplomilné širokořádkové plodiny s pomalým počátečním vývojem. Od zasetí do zapojení porostu je vysoce citlivá na zaplevelení, které výrazně zhoršuje kvalitu sklízené produkce a dokáže snížit výnos zrna a silážní hmoty o 30 – 50 %. Mezi vytrvalé plevele řadíme druhy, které se rozmnožují jak generativně, tak...

Kategorie: Nezařazené

Změny ve výskytu škůdců a v ochraně proti nim

Účinná ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům je nezbytnou součástí úspěšné agrotechniky u všech pěstovaných plodin. Choroby a škůdci významně poškozují rostliny a snižují výnosy prakticky od vzniku zemědělské výroby. Zvláště při pěstování rostlin v nepřirozených rozsáhlých monokulturách je třeba věnovat jejich ochraně velkou pozornost. ...

Kategorie: Nezařazené

Doposud opomíjený škůdce zavíječ kukuřičný

Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis), v převážné části republiky podceňovaný a opomíjený škůdce kukuřice, v loňském roce za výrazné pomoci povětrnostních podmínek a houbových chorob ukázal, v čem je jeho síla. Mnoho porostů kukuřice bylo v řepařských oblastech, zejména Středočeského, Královehradeckého, Pardubického, Olomouckého kraje, ale i jinde, velmi výrazně poškozeno, a...

Kategorie: Nezařazené

Cílené aplikace – moderní řešení výživy rostlin

Současné zemědělství, postavené na vysoce intenzivních modelech pěstování tržních plodin nás nutí stále častěji se zamýšlet nad možnostmi zefektivnění jednotlivých dílčích operací v rámci pěstebního cyklu. Taková rozhodnutí jsou obzvláště důležitá v době, kdy ceny hlavních tržních komodit (řepka, pšenice) zažívají na světových trzích i u nás významnou depresi. Negativní...

Kategorie: Nezařazené

Ošetřování zrna provzdušňováním

Pro zachování biologických a chemických vlastností skladovaných zrnin je třeba vytvořit soustavu předpokladů, které zabraňují poklesu kvality uskladněných zrnin, případně jejich znehodnocení. Proto je třeba ošetřování a skladování zrnin věnovat značnou pozornost, vlastní sklizeň provádět v plné zralosti, ošetřování řešit intenzivním provzdušňováním uskladněného zrna ve skladovacím prostoru.

Kategorie: Nezařazené