Archiv autora: Barbora Venclová

Filtr

Od 1. července 2020 se mění podmínky nitrátové směrnice v ČR

V pondělí 15. června 2020 schválila vláda novelu nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Jedná se o prováděcí předpis k § 33 vodního zákona, kterým je v České republice uplatňována tzv. nitrátová směrnice (směrnice Rady 91/676/EHS). Jejím cílem je snížit znečištění vod způsobované dusičnany...

Kategorie: Legislativa

Výjimka k použití přípravku s účinnou látkou dikvát

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) povoluje podle § 37a odst. 1 zákona v návaznosti na čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v platném znění, omezené a kontrolované použití přípravku Reglone (diquat dibromide 200 g/l). Doba platnosti nařízení se stanovuje na omezenou dobu od 29....

Kategorie: Ochrana rostlin

Výskyt hraboše v květnu letošního roku

Celorepublikový průměr intenzity hrabošů dosáhl v květnu 1,7násobku prahu škodlivosti (83 aktivních nor na ha, vztaženo k prahu škodlivosti 50 nor/ha). Celorepublikově tedy populace hraboše klesly na úroveň odpovídající počátku roku let bez gradace. Vyplývá to z dat Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Od 1. 6. se změnil práh...

Kategorie: Ochrana rostlin

Makadlovka v porostech cukrovky

Na řadě lokalit byly počátkem května zaznamenány první výskyty imag makadlovek (m. řepná a lebedová) škodících na řepě. Situace ve 22. týdnu ukazuje na postupný nárůst četnosti makadlovek zachytávaných ve feromonových lapačích instalovaných v porostech cukrovky. I přes kolísavý průběh počasí je možné plánovat ošetření na první polovinu června. Uvádí...

Kategorie: Ochrana rostlin

Agroklimatické podmínky let 2019 a 2020 v kontextu trendů minulých let i předpokládaného vývoje klimatu

Základní vnímání agroklimatických podmínek bylo doposud přes dlouhodobé hodnocení především průměrných ročních hodnot teplot a úhrnů srážek. V poslední době je evidentní, že se do popředí mediálního a především praktického zájmu dostávají i další atributy hodnocení, jako jsou četnost výskytu a absolutní hodnoty hydrometeorologických extrémů, především vysoké teploty a vyšší...

Kategorie: Klima, Voda

Problematika regulace pýru plazivého na orné půdě

Na polích se v současné době vyskytuje poměrně široké spektrum jednoletých a vytrvalých plevelů v závislosti na půdně-klimatických podmínkách a systémech a skladbě pěstovaných plodin. Různé skupiny plevelů reagují rozdílně na jednotlivé změny při pěstování zemědělských plodin. Některým plevelným rostlinám více vyhovuje vyšší zastoupení ozimých plodin v osevním postupu, jiným...

Kategorie: Plevele

Barborka obecná v porostech polních plodin

Na okrajích porostů řepky, obilnin a dalších hospodářsky významných plodin je aktuálně k vidění barborka obecná. V posledních letech dochází k jejímu šíření ve všech oblastech České republiky. Informuje o tom Rostlinolékařský portál Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Kategorie: Plevele